نشریات جعلی و فیک

نشریات جعلی و فیک
آخرین مطالب
جدیدترین فهرست مجلات معتبر، جعلی و فاقد اعتبار دانشگاه آزاد

جدیدترین فهرست مجلات معتبر، جعلی و فاقد اعتبار دانشگاه آزاد

لیست مجلات مورد تایید وزارت علوم سال 98

لیست مجلات مورد تایید وزارت علوم سال 98

آموزش جستجوی ISI بودن یک مجله 

آموزش جستجوی ISI بودن یک مجله 

روش های تشخیص مجله جعلی

روش های تشخیص مجله جعلی

مجلات جعلی یا مجلات تقلبی

مجلات جعلی یا مجلات تقلبی