آموزشی

آموزشی
آخرین مطالب
امتیاز چاپ مقاله علمی – ترویجی چقدر است؟

امتیاز چاپ مقاله علمی – ترویجی چقدر است؟

اسکوپ مجله به چه معناست؟

اسکوپ مجله به چه معناست؟

چطور مجله مناسب برای مقاله خود انتخاب کنیم؟

چطور مجله مناسب برای مقاله خود انتخاب کنیم؟

آشنایی با انوع مجلات برای چاپ مقاله

آشنایی با انوع مجلات برای چاپ مقاله

نحوه ی تشخیص مجلات معتبر و جعلی

نحوه ی تشخیص مجلات معتبر و جعلی

نحوه تشخیص ژورنال جعلی

نحوه تشخیص ژورنال جعلی

تمایز و تفاوت مجله جعلی و نامعتبر

تمایز و تفاوت مجله جعلی و نامعتبر

جعلی بودن یا hijacked بودن یک مجله

جعلی بودن یا hijacked بودن یک مجله