موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

نرم افزار شناسایی سرقت ادبی

  عمومی   30 دی 1397 - 17:20 نرم افزار شناسایی سرقت ادبی

امروزه ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ به عنوان یک موضوع اجتناب ناپذیر در خصوص متون علمی و مقالات پژوهشی مطرح می شود. دلایل زیادی دست به دست هم داده اند تا شاهد رخداد سرقت ادبی و افزایش روزافزون آن در مقالات علمی شویم. یکی از دلایل مهم آن، ناآگاهی محققین جوان و دانشجویان با موضوع سرقت ادبی می باشد. شاید بسیاری از سرقت های ادبی رخ داده در متون علمی بصورت ناخواسته و عدم اطلاع از این موضوع رخ می دهد. در حالی که اگر دانشجویان در دوران تحصیلات تکمیلی خود و قبل از اقدام به انجام پایان نامه و نوشتن مقاله با این نوع تعاریف آشنا شوند، مطمئنا آمار رخداد سرقت ادبی در نوشته های علمی و مقالات کاهش می یابد. متاسفانه عدم ارائه درست آموزش های مربوط به روش تحقیق و اصول مقاله نویسی در دانشگاه ها، بعنوان یک ضعف بزرگ باعث افزایش روزافزون مقالات ریجکت شده ایرانی از سوی مجلات علمی به دلیل سرقت ادبی می شود. پیشرفت تکنولوژی نیز از این امر مستثنی نبوده و در رواج سرقت ادبی نقش بسزایی داشته است. دسترسی آسان در کوتاه ترین مدت به منابع عظیم اطلاعاتی و با یک کپی و چسباندن پاراگراف های متون علمی مختلف به یکدیگر، به ظاهر یک متن علمی جدید ایجاد می شود. اما در مقابل با طراحی نرم افزارهای خاصی راه های تشخیص سرقت ادبی در مقالات را برای مجلات علمی فراهم نموده اند.
روش های مختلفی برای سرقت ادبی وجود دارد که با رعایت هر یک از آنها می توانید مقالات ارزشمند خود را از سرقت ادبی در امان نگه دارید.

روش های ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ از دو طﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد:

 1. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ دﯾﮕﺮ در هر ﻗﺎﻟﺒﯽ (ﻣﺘﻦ، ﺗﺼﻮﯾﺮ و ...) ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ : در بسیاری از موارد مشاهده شده است که در نوشتن مقالات یا پایان نامه ها از جملات یا تصاویر یک متن علمی یا مقاله علمی استفاده کرده ایم اما با تصور اینکه چون جمله بندی آن را تغییر داده ایم پس یک جمله ناب است، به آن رفرنس نمی دهیم. تغییر افعال جملات یا جایگزین کردن کلمات مترادف به جای کلمات یک جمله یا پاراگراف دلیل بر این نمی شود که به ان جمله رفرنس ندهیم.
 2. اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻋﯿﻦ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ  : گاهی تصور برخی افراد از رفرنس دهی به منظور جلوگیری از سرقت ادبی این است که جملات را عینا از یک منبع برداشته و بدون هیچ تغییری در مقاله خود بیاورند. این تصور کاملا اشتباه است. یک حد مشخص برای استفاده از سخنان دیگران بصورت نقل قول دارید و استفاده پیش از حد از آن بعنوان سرقت ادبی در نظر گرفته می شود.

ﻧﺮم اﻓﺰارهای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ

همانطور که در ابتدای مطلب گفته شد، پیشرفت تکنولوژی با طراحی نرم افزارهایی به مجلات علمی کمک نموده است تا بتوانند میزان سرقت ادبی رخ داده در مقالات را به همراه منابع اصلی آنها مشخص نموده و در صورتی که درصد بالایی از مقاله حاوی سرقت علمی و ادبی باشد، آن را ریجکت نمایند. طﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارهای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ داﻣﻨﮥ ﺟﺴﺘﺠﻮ، زﻣﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ در اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد . این نرم افزارهای تشخیص سرقت ادبی از  سیستم بزرگ و حجیمی از بانک های اطلاعاتی تشکیل شده اند که با استفاده از آنها به بررسی محتوای مقالات علمی می پردازند. در ادامه به معرفی معروفترین نرم افزارهای مبارزه با سرقت ادبی پرداخته می شود که از طریق وب قابل دسترسی هستند.

نرم افزار آنتی پلیجریست

اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺗﻮﺳﻂ یک ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ طراحی شده است که می تواند با جستجو منابع مختلف و مقایسه محتوای مقاله با آنها، ﻣﻮاردی را ﮐه اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ وجود دارﻧﺪ را یافته و انها را با منابع مربوطه مشخص می  کنند. این نرم افزار فایل های متنی گوناگونی همچون PDF, DOC, DOCS, HTML و ... را پشتیبانی می کند.این نرم افزار همچنین قدرت مقایسه و تحلیل دو متن را بطور همزمان دارد و می تواند میزان مشابهت و مغایرت انها را با یکدیگر نشان دهد. این نرم افزار با دو سیستم عامل ویندوز و لینوکس کار می کند. استفاده از این نرم افزار رایگان نبوده و لازم است تا از سایت مربوطه خریداری شود. 

تصویر

نرم افزار داک کوپ 

اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻗﺘﺒﺎس آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ همبستگی و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن یک ﻣﺪرک با ﻣﺪارک دیگر ارائه می دهد .اما اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺪاﺷﺘه و اطﻼﻋﺎت پردازش شده را در بازه زمانی طولانی در خود نگه نمی دارد. اﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ برای داوری در خصوص یک مقاله از لحاظ میزان سرقت ادبی را برای داوران مجله فراهم می کند. از ویژگی های مهم اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ، ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﻣﺪارک ﻣﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪهای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اراﺋه ﮔﺰارشهایی ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻗﺘﺒﺎس آﺛﺎر ﯾﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ آنها اشاره کرد. این نرم افزار می تواند به طور همزمان 8 فتیا را با یکدیگر بررسی و مقایسه نماید ( به شرطی که طول فایل کمتر از 50 و بیشتر از 50000 واژه نباشد. از ویزگی های دیگر این سایت، حفظ اطلاعات کاربران بصورت محرمانه می باشد و فایل های بارگذاری شده را تنها به همان کاربر ارائه می کند. این سایت در مرورگرهای مختلفی همچون اﭘﺮا، ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ، ﻣﻮزﯾﻼ، ﮐﺮوم و اﮐﺴﭙﻠﻮرر قابل مشاهده و انجام می باشد. همچنین استفاده از این نرم افزار رایگان می باشد و بصورت پیوسته پشتیبانی می شود. اما این نرم افزار قدرت مقایسه فایل ها با منابع متفاوت را ندارد. برای مثال مقاله را با مقالات و مجلات را با مجلات بررسی می کند.

تصویر

پایگاه اینترنتی Turnitin

ﺧﺪﻣﺎت این پایگاه ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻗﺮار داده شده اﺳﺖ ﮐه اﯾﻦ اﻣﺮ، ﻣﻮﺟﺐ بهینه سازی وﻗﺖ اﺳﺘﺎدان و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻏﻨﯽ آن ﺑﺮای دانش جویان می گردد. پایگاه اینترنتی Turnitin ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ و در ﺑﯿﺶ از 10000 موسسه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘه اﺳﺖ. این ﭘﺎﯾﮕﺎه همچنین به ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻘﺎﻻت به ﻧﺸﺮﯾﺎت و مجلات پیشنهاد می شود. این پایگاه توسط موسسه «Warburg Pincus» واقع شده در  اوﮐﻠﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ پشتیبانی می شود. 

تصویر

ﺧﺪﻣﺎت این پایگاه شامل:

 1. ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﺶ از 80/000/000 ﻣﻘﺎله در ﺳﺎل 2012.
 2. اراﺋه ﺧﺪﻣﺎت ﺑه 190/000 ﺻﻔحه ﻋﻠﻤﯽ درهر روز و 500/000 ﻣﻘﺎﻟه در ﻧﻘطه اوج روزانه
 3. ﭘﻮﺷﺶ 19 زبان : ،«هلندی» ،« ﭼﯿﻨﯽ (ﺳﻨﺘﯽ و ﺳﺎده) » ،«ﻋﺮﺑﯽ» ،«اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ» ،«لهستاﻧﯽ» ،« ﮐﺮه ای » ،«ژاﭘﻨﯽ» ،«اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ» ،«آﻟﻤﺎﻧﯽ» ،«ﻓﺮانسه» ،«ﻓﻨﻼﻧﺪی» ؛«وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ» و «ﺗﺮﮐﯽ» ،«ﺳﻮﯾﯿﺴﯽ» ،«اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ» ،«روﺳﯽ» ،«روﻣﺎﻧﯽ» ،«ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ»
 4. ﯾﮑﭙﺎرﭼه ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از 50 اداره و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘه 

Blackboard, Moodle, Instructure Canvas, Desire 2learn, Pearson learning Studio & Sakai

 1. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳه ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ فهرست ﻣﻄﺎﻟﺐ :
 • 45/000/000 ﺻﻔﺤه وب ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ
 • 337/000/000 مقاله ﺑﺎﯾﮕﺎنی شده داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
 • 130/000/000  ﻣﻘﺎﻟه از 110/000 ﻣﺠﻠه هفتگی، ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣه و ﮐﺘﺎب ها؛
 1. ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑه ﺑﯿﺶ از 1/500/000 اﺳﺘﺎد، 24/000/000 داﻧﺸﺠﻮی ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و 10/000 ﻣﺆﺳﺴه آﻣﻮزﺷﯽ 
 2. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه:
 • 56% ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه، ﺗﻮﺳﻂ 100 دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ
 • اﺷﺘﺮاک ﺑﯿﺶ از 100 کالج و داﻧﺸﮕﺎه در آﻣﺮﯾﮑﺎ در سال 2010
 •  اﺷﺘﺮاک 200 دانشگاه در ﺳﺮاﺳﺮ جهان در سال 2012
 • اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از 135 ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ از ﭘﺎﯾﮕﺎه 

اﻣﮑﺎﻧﺎت بی ﺷﻤﺎری ﮐه اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑه ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اراﺋه می دهد، می توان ﺑه اﯾﻦﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد:

 1. ﮔﺮﯾﺪ ﻣﺎرک (Grademark) :  ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﺘﺒﺎهات راﯾﺞ اﻣﻼﯾﯽ، دﺳﺘﻮر زﺑﺎﻧﯽ و خطاهای سبک نگارشی
 2. :ﭘﯿﺮ ﻣﺎرک (Peermark) : استفاده علمی دانشجویان از مطالب دیگر دانشجویان، رد شرایطی که به استاد دسترسی ندارند.
 3. ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ (Originality Check) : ﺑه اﺳﺘﺎد اجازه می دهد ﺗﺎ ﻣﻮارد ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در آﺛﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد را، در ﺻﻮرت وﻗﻮع، ﻣﻮرد ﻣﺸﺎهده و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دهد. 
سفارش اکسپت سریع مقاله