موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

نحوی نوشتن بخش "روش کار" مقاله

  نگارش مقاله   27 فروردین 1397 - 21:54 نحوی نوشتن بخش "روش کار" مقاله

نحوه ی نوشتن "روش کار " در مقالات علمی

بخش روش کار یک مقاله از مهمترین قسمت های آن میباشد و بیشترین توجه داوران بر این بخش از مقاله متمرکز میشود.  دلیل اهمیت زیاد بخش روش کار این است که سایر بخش‌های مقاله قابل اصلاح هستند اما اگر اشتباهی از جانب شما در فرایند پزوهش صورت گرفته باشد، این اشتباه قابل جبران نیست. برای مثال اگر شما در تخمین حجم نمونه دچار اشتباه شده و نصف میزان مورد نیاز نمونه داشته‌اید، حالا دیگر نمی‌توانید این بخش را اصلاح کنید.

با توجه به اینکه در بخش مقدمه ی مقاله ی به تشریح منطق زیربنایی انجام پژوهش و بیان فرضیات پرداخته اید حال باید کاملا مشخص کنید که پژوهش شما به چه روشی انجام شده است . بیشتر این بخش باید توسط جملاتی با زمان گذشته نوشته شوند. هدف اصلی بخش « مواد و روش ها» توصیف (و در صورت لزوم دفاع از) طرح آزمایش ها و سپس ارائه جزئیات به طور کامل است؛ بطوری که همکار محقق با صلاحیت بتواند آزمایش ها را تکرار کند.
بخش
 روش کار، به صورت جزئي و دقيق، ويژگي آزمودني‌ها و مواد و دستگاه‌هاي استفاده شده را به همان صورت و ترتيبي كه در فرايند تحقيق مورد استفاده قرار گرفته، تشريح مي‌كند. دقت در ارائه جزئيات مطالب بايد به گونه‌اي باشد كه هر فرد ديگري دقيقا بتواند پژوهش شما را تكرار  نمايد. در کل روش بایستی طوری نوشته شود که اگر افراد دیگر بخواهند کار را تکرار کنند مشکلی نداشته باشند. اعتبار نتایج تا حدود زیادی بستگی به انتخاب روش درست دارد.

چهارچوب بخش روش کار 

۱- روش تحقیق

اشاره به روش تحقیق مورد استفاده از بین روش‌های مختلف مانند روش تاریخی، توصیفی، پیمایشی یا زمینه یابی، تحلیل محتوا، میدانی، مورد پژوهی، همبستگی، آزمایش میدانی، آزمایشی یا تحقیق علّی و روش علّی – مقایسه ای.ترتیب ارائه معمول برای روش ها، ترتیب زمانی است. اما مشخصاً روش های مرتبط باید با همدیگر شرح داده شوند و ترتیب زمانی همیشه نمی تواند رعایت شود. برای مثال، اگر آزمایش خاصی تا اواخر تحقیق انجام نداشته است، روش آزمایش باید به همراه سایر روشهای آزمایش شرح داده شود، نه این که در بخش «مواد و روش ها» بدان اشاره شود.

۲- جامعه آماری:

 ارائه توضیحاتی درباره جامعه آماری به تفکیک مشخصاتی مانند سن، جنس و

۳- نمونه و روش نمونه گیری:

 آوردن حجم نمونه همراه با مشخصات دموگرافیک یا جمعیت شناختی، روش نمونه گیری مورد استفاده و افت احتمالی نمونه‌ها. در این بخش می‌توان از نمودارهایی استفاده کرد که میزان افت آزمودنی‌ها در هر مرحله از پژوهش را نشان می‌دهد. قابل ذکر است که در پژوهش‌های آزمایشی مربوط به حوزه علوم پزشکی باید از فرمت کونسورت استفاده نمایید .البته این فرمت در سایر رشته‌ها نیز قابل استفاده است.

۴- ابزارهای جمع آوری داده ها:

 اشاره به ابزارها همراه با مشخصات آن‌ها از جمله روایی و پایایی، زمانی که از ابزارهای استاندارد استفاده می شود. همچنین توضیح فرایند ساخت ابزار و مشخصات آن زمانی که ابزار جدید ساخته می‌شود.

۵- شیوه‌های جمع آوری داده‌ها: 

اشاره به مراحل متوالی طی شده در راستای جمع آوری اطلاعات و چگونگی انجام کار توسط پژوهشگر.

۶- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها:

 اشاره به عنوان آزمون یا آزمون‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها.

اصول اساسی در نوشتن روش کار 

بخش روش کار خود شامل سه قسمت نسبتاً مجزا است:
الف) شركت كنندگان و طرح پژوهش
ب) ابزار يا تكاليف
ج) شيوه گردآوري داده‌ها (براي طرح‌هاي غير آزمايشي) يا مراحل اجراي آزمايش يا مداخله (براي طرح‌هاي آزمايشي). 

نکات مهم در نوشتن روش کار:

  • در بخش شركت كنندگان و طرح پژوهش هيچ‌گونه نتيجه‌اي را بيان نكنيد.
  • ابتدا مشخصات شركت كنندگان را ذكر كنيد. چه كساني، چه تعدادي و با چه ويژگي‌هايي انتخاب شده‌اند.
  • نحوه انتخاب شركت كنندگان و داوطلب بودن يا نبودن آن‌ها ذكر شود.
  • تا حد ممكن ويژگي‌هاي جمعيت شناختي شركت‌كنندگان بيان شود. براي مثال، تعداد دختر و پسر شركت كننده، ميانگين يا دامنه سني آن‌ها، سطح تحصيلات و طبقه اقتصادي – اجتماعي آن‌ها.
  • تمام كنترل‌هايي كه براي جلوگيري از اريب انتخاب افراد صورت گرفته بايد ذكر شود
  • اگر پژوهش از نوع آزمايشي است، نحوه دستكاري متغير (هاي) مستقل و شيوه كنترل متغيرهاي مزاحم براي شكل گيري گروه‌ها و اگر غير آزمايشي است نحوه طبقه بندي صورت گرفته يا انتخاب گروه‌هاي از قبل شكل گرفته دقيقاً تشريح شود. براي طرح‌هاي پيمايشي و همبستگي ذكر نوع مطالعه در ابتدا يا انتهاي توصيف مشخصات شركت كنندگان كفايت مي‌كند.
  • ابزار استفاده شده در پژوهش مي‌توانند شامل پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه، مقياس‌هاي درجه‌بندي و آزمون‌ها باشند. در گزارش ابزار استفاده شده ابتدا اين ابزار توصيف شوند، سپس شيوه نمره‌گذاري آن‌ها ذكر شود و در پايان ويژگي‌هاي روانسنجي (نظيراعتبار و روايي) آن‌ها مورد اشاره قرار گيرد.
  • در قسمت مراحل اجراي آزمايش يا شيوه گردآوري داده‌ها بايد هر عملي را كه قبلاً توصيف نشده و پژوهشگر (ان) ديگر براي تكرار مطالعه به دانستن آن نياز دارند توصيف شود. ترتيب خاص گام‌هاي برداشته شده براي مطالعه، نحوه آموزش پرسشگران (يا آزمونگران يا آزمايشگران) زمان‌بندي پژوهش، دستورالعمل داده شده به شركت كنندگان و اطلاعات اوليه داده شده به آن‌ها درباره هدف پژوهش و يا نحوه اجراي مطالعه (اجرا فردي بوده يا گروهي، طول مدت زمان اجرا، مكان اجرا و مواردي از اين قبيل) نكاتي است كه در اين قسمت بيان مي‌شود.

راههای ارتباطی با موسسه آرمان :

شماره تماس : 09900254935

ایمیل: journal.arman@gmail.com

سفارش اکسپت سریع مقاله