موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

لیست مجلات ISI دندانپزشکی وجراحی دهان

  مجلات آی اس آی ISI   9 اسفند 1397 - 11:47 لیست مجلات ISI دندانپزشکی وجراحی دهان

نام فارسی مجله

نام انگلیسی مجله

حوزه فعالیت

ISSN

تعداد انتشار

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ

Dental Materials

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﺎل

0109-5641

136

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻮﻣﯿﻮﭘﺎﺗﯽ

Homeopathy

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ، ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ

2320-0251 

45

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ دﻫﺎن

Journal Of Oral Biosciences

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ

 1349-0079

35

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم دﻫﺎن و دﻧﺪان

Oral Science International

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ

1348-8643

21

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاب

Sleep Medicine Reviews

ﭘﺰﺷﮑﯽ رﯾﻮي و ﺗﻨﻔﺴﯽ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ

1087-0792

71

ﻧﺸﺮﯾﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ارﺗﻮدﻧﺴﯽ و ارﺗﻮﭘﺪي ﻓﮑﯽ- دﻧﺪاﻧﯽ

American Journal Of Orthodontics And Dentofacial Orthopedics

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ، عمل جراحی

0889-5406

152

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ دﻫﺎن و دﻧﺪان

Archives Of Oral Biology

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

0003-9969

147

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺠﻠﻪ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﻓﮏ و ﺻﻮرت

Asian Journal Of Oral And Maxillofacial Surgery

عمل جراحی، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻮش و ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺻﻮرت ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

0915-6992

22

ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻃﻠﺲ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﻓﮏ و ﺻﻮرت

Atlas Of The Oral And Maxillofacial Surgery Clinics

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

1061-3315

2

ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت

British Journal Of Oral And Maxillofacial Surgery

عمل جراحی، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻮش و ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺻﻮرت ،

0266-4356

100

ﻧﺸﺮﯾﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ

Dental Clinics Of North America

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

0011-8532

10

ﻧﺸﺮﯾﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ آﯾﻨﺪه

Future Dental Journal

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

2314-7180

2

ﻧﺸﺮﯾﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ اﻧﺪودﻧﺘﯿﮑﺲ

Giornale Italiano Di Endodonzia

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

1121-4171

13

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻨﺪي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ

Indian Journal Of Dentistry

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

2395-2113

8

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ

International Journal Of Dental Science And Research

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

2333-1259

5

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﻓﮏ و ﺻﻮرت

International Journal Of Oral And Maxillofacial Surgery

ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻮش و ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺻﻮرت، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

0901-5027

139

ﻧﺸﺮﯾﻪ ارﺗﻮدﻧﺴﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

International Orthodontics

ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻮش و ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺻﻮرت، ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ )ﻋﻤﻮﻣﯽ(،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

1761-7227

1

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ژاﭘﻨﯽ ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ

Japanese Dental Science Review

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

1882-7616

26

ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ

 

The Journal Of The American Dental Association

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

0002-8177

145

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻫﻨﺪ

Journal Of The Anatomical Society Of India

ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ، ﭘﺰﺷﮑﯽ رﯾﻮي و ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ )ﻋﻤﻮﻣﯽ(،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

0003-2778

1

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺟﻤﺠﻤﻪ و ﻓﮏ و ﺻﻮرت

Journal Of Cranio-Maxillofacial Surgery

ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻮش و ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺻﻮرت، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ

1010-5182

103

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ

Journal Of Dental Sciences

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

1991-7902

35

ﻧﺸﺮﯾﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ

Journal Of Dentistry

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

0300-5712

157

ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻧﺪودﻧﺘﯿﮑﺲ

Journal Of Endodontics

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

0099-2399

133

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ

Journal Of Evidence Based Dental Practice

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

1532-3382

50

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻤﺠﻤﻪ و ﻓﮏ و زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ دﻫﺎن

Journal Of Oral Biology And Craniofacial Research

ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻮش و ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺻﻮرت، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ

2212-4268

19

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﻓﮏ و ﺻﻮرت

Journal Of Oral And Maxillofacial Surgery

ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻮش و ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺻﻮرت، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ

0278-2391

134

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﻓﮏ و ﺻﻮرت

Journal Of Oral And Maxillofacial Surgery, Medicine, And Pathology

ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻮش و ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺻﻮرت، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ

2212-5558

23

Pierre Fauchard ﻧﺸﺮﯾﻪ آﮐﺎدﻣﯽ

Journal Of Pierre Fauchard Academy (India Section)

ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻮش و ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺻﻮرت، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

0970-2199

32

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺰ دﻧﺪان

Journal Of Prosthodontic Research

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

1883-1958

14

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﮏ ﺳﻌﻮد ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ

King Saud University Journal Of Dental Sciences

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

2210-8157

5

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻨﺪي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ

Medical Journal Armed Forces India

ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ، ﻃﺐ اورژاﻧﺲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

0377-1237

50

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻮارد ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت

Oral And Maxillofacial Surgery Cases

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ

2214-5419

6

ﻧﺸﺮﯾﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﻓﮏ و ﺻﻮرت اﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ

Oral And Maxillofacial Surgery Clinics Of North America

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

1042-3699

10

ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻧﮑﻮﻟﻮژي دﻫﺎن

Oral Oncology

ﺗﻮﻣﻮر ﺷﻨﺎﺳﯽ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

1368-8375

138

ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي دﻫﺎن، رادﯾﻮﻟﻮژي دﻫﺎن و دﻧﺪان و رﯾﺸﻪ درﻣﺎﻧﯽ

Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, And Endodontology

ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ، آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﻨﺎوري ﭘﺰﺷﮑﯽ، رادﯾﻮﻟﻮژي و ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

2212-4403

73

ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻣﻮاج ارﺗﻮدﻧﺴﯽ

Orthodontic Waves

ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻮش و ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺻﻮرت، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

1344-0241

43

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﮏ ﺳﻌﻮد ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ

Pediatric Dental Journal

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

0917-2394

24

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي، اﯾﻤﭙﻠﻨﺘﻮﻟﻮژي و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ دﻫﺎن

Revista Clínica De Periodoncia, Implantología Y Rehabilitación Oral

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

0719-0107

24

ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﻓﮏ و ﺻﻮرت

Revista Española De Cirugía Oral Y Maxilofacial

ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

1130-0558

27

ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﻓﮏ و ﺻﻮرت )ﻧﺴﺨﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(

Revista Española De Cirugía Oral Y Maxilofacial (English Edition)

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

1646-2890

4

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ارﺗﻮدﻧﺴﯽ،

Revista Mexicana De Ortodoncia

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

2395-9215

5

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ

Revista Odontológica Mexicana

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

1870-199X

15

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ دﻫﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت

Revista Portuguesa De Estomatologia, Medicina Dentária E Cirurgia Maxilofacial

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

1646-2890

39

ﻧﺸﺮﯾﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ، ﺻﻮرت و دﻫﺎن

Revue De Stomatologie, De Chirurgie Maxillo-Faciale Et De Chirurgie Orale

ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻮش و ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺻﻮرت، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

2213-6533

1

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ

The Saudi Journal For Dental Research

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

2352-0035

6

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻮدﻧﺴﯽ

Seminars In Orthodontics

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

1073-8746

47

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاب

Sleep Medicine

ﭘﺰﺷﮑﯽ رﯾﻮي و ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ

1389-9457

129

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﺮاح

The Surgeon

ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

1479-666X

71

ﻧﺸﺮﯾﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻃﻨﻄﺎ

Tanta Dental Journal

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ

1687-8574

9

سفارش اکسپت سریع مقاله