موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

لیست مجلات معتبر رشته حقوق

  مجلات آی اس آی ISI   11 اسفند 1397 - 11:59 لیست مجلات معتبر رشته حقوق

نام انگلیسی مجله

زمینه فعالیت مجله

iSSN

تعداد انتشار 

World Patent Information

کتابداری و علوم اطلاعات ، حقوق(قانون)، مدیریت فناوری و نوآوری، مهندسی مکانیک، مهندسی صنعتی و تولید،
 انرژی های تجدید پذیر، توسعه پایدار و محیط زیست، فناوری سوخت، مهندسی انرژی و فناوری های برق،
 نرم افزارهای علوم کامپیوتر، تکنولوژی و شیمی فرآیندی،
 مهندسی شیمی (عمومی)، بیو مهندسی (مهندسی زیستی)

0172-2190

73 

Aggression And Violent Behavior

حقوق(قانون) ، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی، پزشکی قانونی

1359-1789

108 

Forensic Science International

حقوق(قانون) ، سم شناسی، سیاست های بهداشت و سلامت عمومی، روانپزشکی و بهداشت روانی، 
و فناوری پزشکی، پزشکی قانونی، ژنتیک، شیمی آنالیزی یا شیمی تجزیه

0379-0738

254 

Forensic Science International: Genetics

حقوق(قانون) ، پزشکی قانونی، ژنتیک

1872-4973

64 

Forensic Science International: Genetics Supplement Series

حقوق(قانون) ، پزشکی قانونی، ژنتیک

1875-1768

Forensic Science International Supplement Series

حقوق(قانون)، سم شناسی، سیاست های بهداشت و سلامت عمومی، روانپزشکی و بهداشت روانی،
 آسیب‌شناسی و فناوری پزشکی، پزشکی قانونی، ژنتیک، شیمی آنالیزی یا شیمی تجزیه

1875-1741

International Journal Of Law And Psychiatry

حقوق(قانون)، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی بالینی، روان شناسی کاربردی، 
روانپزشکی و بهداشت روانی، پزشکی قانونی

0160-2527

101 

Journal Of Clinical Forensic Medicine

حقوق(قانون)، روانشناسی اجتماعی، روان شناسی کاربردی، سم شناسی، سیاست های بهداشت و سلامت عمومی، 
روانپزشکی و بهداشت روانی، آسیب‌شناسی و فناوری پزشکی، پزشکی قانونی، ژنتیک

1353-1131

30 

Journal Of Forensic And Legal Medicine

حقوق(قانون)، روانشناسی اجتماعی، روان شناسی کاربردی، سم شناسی، سیاست های بهداشت و سلامت عمومی، 
روانپزشکی و بهداشت روانی، آسیب‌شناسی و فناوری پزشکی، پزشکی قانونی، ژنتیک

1752-928X

96 

Legal Medicine

حقوق(قانون)، سم شناسی، سیاست های بهداشت و سلامت عمومی،روانپزشکی و بهداشت روانی، 
آسیب‌شناسی و فناوری پزشکی، پزشکی قانونی، ژنتیک، شیمی آنالیز یا تجزیه

1344-6223

101 

Science & Justice

حقوق(قانون)، سم شناسی، آسیب‌شناسی و فناوری پزشکی، پزشکی قانونی، ژنتیک، شیمی آنالیز یا تجزیه

1355-0306

80 

Child Abuse & Neglect

جامعه شناسی و علوم سیاسی، حقوق(قانون)، سلامتی، آموزش، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی رشد و آموزشی، 
روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی، پریناتولوژی (پزشکی مادر و جنین)، طب اطفال و بهداشت کودک

0145-2134

211 

Children And Youth Services Review

جامعه شناسی و علوم سیاسی، حقوق(قانون)، سلامتی، آموزش، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی رشد و آموزشی،
پریناتولوژی (پزشکی مادر و جنین)، طب اطفال و بهداشت کودک

0190-7409

210 

Women's Studies International Forum

جامعه شناسی و علوم سیاسی، حقوق(قانون)،آموزش، توسعه، باستان شناسی، تاریخ، دانش مواد (عمومی)

0277-5395

108 

Computer Law & Security Review

حقوق(قانون)، علوم کامپیوتری ( عمومی)

0267-3649

107 

Telecommunications Policy

جامعه شناسی و علوم سیاسی، کتابداری و علوم اطلاعات، حقوق(قانون)، توسعه، کسب و کار و مدیریت بین المللی،
 سیستم های اطلاعاتی

0308-5961

147 

Accident Analysis & Prevention

حمل و نقل، تحقیقات ایمنی، حقوق(قانون)، ارگونومی و عومل انسانی، سیاست های بهداشت و سلامت عمومی،
 ایمنی، ریسک، قابلیت اطمینان و کیفیت، بهداشت و امنیت شیمی

0001-4575

148 

Journal Of Safety Research

حمل و نقل، تحقیقات ایمنی، حقوق(قانون)، ارگونومی و عومل انسانی، سیاست های بهداشت و سلامت عمومی،
 ایمنی، ریسک، قابلیت اطمینان و کیفیت، بهداشت و امنیت شیمی

0022-4375

86 

Safety Science

حمل و نقل، تحقیقات ایمنی، حقوق(قانون)، ارگونومی و عومل انسانی، کسب و کار و مدیریت بین المللی، 
کار درمانی، سیاست های بهداشت و سلامت عمومی، ایمنی، ریسک، قابلیت اطمینان و کیفیت، 
بهداشت و امنیت شیمی

0925-7535

173 

The Electricity Journal

حقوق(قانون)، مدیریت فناوری و نوآوری، مدیریت، نظارت، سیاست و حقوق، مهندسی برق و الکترونیک،
 انرژی های تجدید پذیر، توسعه پایدار و محیط زیست، مهندسی انرژی و فناوری های برق

1040-6190

176 

Journal Of Criminal Justice

جامعه شناسی و علوم سیاسی، حقوق(قانون)، روانشناسی اجتماعی، روان شناسی کاربردی

0047-2352

105 

International Review Of Law And Economics

حقوق(قانون)، تامین مالی، اقتصاد و اقتصادسنجی

0144-8188

74 

Resources Policy

جامعه شناسی و علوم سیاسی، حقوق(قانون)، جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه، اقتصاد و اقتصادسنجی، مدیریت،
نظارت، سیاست و حقوق، انرژی های تجدید پذیر، توسعه پایدار و محیط زیست، زمین شناسی اقتصادی

0301-4207

63 

Utilities Policy

جامعه شناسی و علوم سیاسی ، حقوق(قانون)، اقتصاد، اقتصادسنجی و مالیه (عمومی)، 
کسب و کار و مدیریت بین المللی، علوم و فن آوری آب، مدیریت، نظارت، سیاست و حقوق، انرژی (عمومی)

0957-1787

75 

Government Information Quarterly

جامعه شناسی و علوم سیاسی، کتابداری و علوم اطلاعات، حقوق(قانون)، سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)،
 کسب و کار، مدیریت و حسابداری (عمومی)

0740-624X

73 

Journal Of Air Transport Management

حمل و نقل، حقوق(قانون)، دانش تصمیم(عمومی)، استراتژی و مدیریت استراتژیک

0969-6997

123 

Marine Policy

حقوق (قانون)، جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه، علوم زیست محیطی (عمومی)، علوم آبزیان، 
مهندسی دریا (اقیانوس)

0308-597X

135 

Transport Policy

حمل و نقل، حقوق(قانون)، جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

0967-070X

112 

Droit, Déontologie & Soin

حقوق(قانون) ، سلامتی

1629-6583

59 

Kontakt

حقوق(قانون)، سلامتی، پرستاری و مشاغل بهداشتی (عمومی)، سیاست های بهداشت و سلامت عمومی

1212-4117

18 

Anuario Mexicano De Derecho Internacional

حقوق (قانون)

1870-4654

Boletín Mexicano De Derecho Comparado

حقوق (قانون)

00418633

12 

Cuestiones Constitucionales

حقوق (قانون)

1405-9193

Egyptian Journal Of Forensic Sciences

حقوق (قانون)، پزشکی قانونی

2090-5939

23 

Ethics, Medicine And Public Health

حقوق(قانون) ، پرستاری و مشاغل بهداشتی (عمومی) ، سیاست های بهداشت و سلامت عمومی،
 مراقبت های ویژه و مراقبتهای ویژه پزشکی

2352-5525

15 

International Comparative Jurisprudence

حقوق (قانون)

2351-6674

International Journal Of Law, Crime And Justice

جامعه شناسی و علوم سیاسی، حقوق (قانون)

1756-0616

42 

International Journal Of The Sociology Of Law

جامعه شناسی و علوم سیاسی، حقوق (قانون)

0194-6595

28 

Mexican Law Review

جامعه شناسی و علوم سیاسی، حقوق (قانون)

1870-0578

10 

Revista Latinoamericana De Derecho Social

حقوق (قانون)

1870-4670

10 

سفارش اکسپت سریع مقاله