اقدامات دانشگاهها برای بازگشایی دانشکده های دندانپزشکی

انتشار 16 اردیبهشت 1399
مطالعه 2 دقیقه

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی گفت: اقلام حفاظتی در زمان بازگشایی دانشکده های دندانپزشکی در اختیار دانشجویان و اساتید قرار می گیرد.

اقدامات دانشگاهها برای بازگشایی دانشکده های دندانپزشکی

اقدامات دانشگاهها برای بازگشایی دانشکده های دندانپزشکی

دکتر بهزاد هوشمند امروز ۱۶ اردیبهشت در نشست مجازی با خبرنگاران در پاسخ به مهر درباره شرایط بازگشایی دانشکده های دندانپزشکی و تدوین پروتکل بهداشتی برای دانشجویان و سایر افراد حاضر در دانشکده ها گفت: در ۲۰ فصل قسمت های مختلفی که مرتبط با دانشکده های دنداپزشکی و حضور دانشجویان است منطبق با شرایط بین المللی بازنگری شده و بومی کردیم.

وی افزود: قصد اصلی مدیریت خطر عفونت در محیط های آموزشی و درمانی است. اینکه تا چه حد موفق می شویم این به زیرساخت ها مرتبط است. دانشگاه های علوم پزشکی قرار شده است این زیرساخت ها را تامین کنند.

هوشمند گفت: جای نگرانی نیست این پروتکل منطقی و منطبق بر شواهد است. معاونت دانشجویی و فرهنگی هم تمهیدات خود را برای خوابگاه ها و ترددها فراهم کرده است. ما یک دوره ای به صورت مرحله ای و تضمین شرایط بهداشتی اجرا می کنیم.

وی افزود: هماهنگی با اداره کل تجهیزات پزشکی صورت گرفته و اقلام در حال تهیه است و در اختیار روسای دانشگاه های علوم پزشکی قرار می گیرد و روسای دانشگاه ها در اختیار روسای دانشکده ها قرار می دهند.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی اظهار داشت: ضمن اینکه تسهیلاتی برای آموزش در شرایط کرونا دیده شده است. به عنوان مثال امکان حذف ترم برای دانشجو وجود دارد بدون اینکه در سنوات دانشجو محاسبه شود. کوریکولوم ها را به گونه ای دیده ایم که حداقل های آموزشی در آن لحاظ شود تا کیفیت آموزش لطمه نبیند.

وی افزود: ساعت حضور در دانشکده ها را به گونه ای دیده ایم که از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۸ شب ادامه داشته باشد و در سه شیفت کار خدمات آموزشی و درمانی را ارائه کنند. پنجشنبه ها و روزهای تعطیل نیز ادامه کار وجود دارد.

هوشمند یادآور شد: در بحث مجازی سازی و حمایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی با رعایت پلتفرمی که ابلاغ شده به صورت کیفی در حال پیشرفت هستیم و شورای آموزشی دانشگاه ها کار می کنند. دانشکده های دندانپزشکی با رعایت دستورالعمل ابلاغی می توانند آزمون های داخلی را به صورت مجازی برگزار کنند و در این زمینه تفویض اختیار دارند. 

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در پاسخ به سئوال دیگری در زمینه بازگشایی دانشکده ها گفت: امیدواریم در بازه زمانی ۶ خرداد تا ۶ شهریورماه که پیش بینی کرده ایم بازگشایی اتفاق بیوفتد دانشجویان آموزش خود را ببینند.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان