موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

شیوه نوشتن مقاله علمی پژوهشی

  استخراج مقاله   10 اردیبهشت 1398 - 13:42 شیوه نوشتن مقاله علمی پژوهشی

 

از آنجایی که تعداد زیادی از افراد تحقیقات علمی را مطالعه می نمایند  بنابراین محقق باید به تحقیق خود اهمیت زیادی قائل شده و آنرا به صورت قابل قبول به انتشار برساند و دارای استاندارد های مقاله علمی باشد و به ساده ترین شکل اما منظم بیان شود.

باید توجه کرد در نگارش مقاله علمی روش پژوهش در بررسی مقاله اثر بسزایی دارد و مقاله ای که دارای موضوع پژوهش خوبی باشد ولی با روش صحیحی انجام نشود فاقد اعتبار خواهد بود.

موضوع مقاله به نوبه خود میتواند جذاب باشد و باید به گونه ای باشد که در جامعه علمی تازگی داشته و موضوعات بزرگ و گسترده را در بر نگیرد.

اكثر مقالات پژوهش در محتوای مقاله از الگوي زير پيروي ميكنند:

عنــوان ، چكيــده يــا خلاصــه تحقيــق ، مقدمــه ، مــواد و روشــها (روش تحقیق)، نتــايج (تجزیه و تحلیل داده ها )، بحــث و نتيجــه گيــري ، سپاس ، و منابع

تصویر
 
 

بخش اول :عنوان مقاله

موضوع چيست ؟

عنوان مقاله در خط اول و معمولا با فونت BOLD نوشته میشود.

نام نویسنده نیز در صفحه اول ودر پاورقی به همراه  ادرس الکترونیک نویسنده نوشته میشود تا درصورت نیاز خواننده بتواند با نویسنده در ارتباط باشد.

بخش دوم : چکیده مقاله(Abstract )

معمولا در 8 الی 10 خط و دو پاراگاف نوشته میشود که اصولا بیانگر روند و اتفاق کلی مقاله میباشد .

«چرا كاري را به انجام رساندم ، چه اهدافي داشتم ، در جستجوي چه چيـزي بودم»

واژکان کلیدی یا KeyWords سه تا شش کلمه اصلی مورد استفاده در مقاله اصلی است و معمولا به صورت Italic نوشته می شود و  در صفحه اول به همراه چکیده و عنوان مطرح میشود.

چهار بخش عمده هر چكيده عبارتست از : 1 -هـــدف: (introduction, objective)  در ايـــن قـــسمت موضـــوع پـــژوهش و هـــدف تحقيـــق در صورت امكان در يك يا دو جمله بيان ميگردد . 2 -روش بررســي :(methods) در ايــن قــسمت آزمــودنيهــا بــا ذكــر ويژگيهــاي ضــروري ماننــد روش نمونــــه گيــــري ، تعــــداد ، نــــوع ، جــــنس و ماننــــد آنهــــا مــــشخص مــــيشــــوند.

3 -نتــايج :(results )در ايــن قــسمت يافتــه هــا كــه شــامل ســطح معنــي دار آمــاري اســت و نتــايج اصــلي بــه دســت آمــده در حــد امكــان در يــك يــا دو جملــه بيــان مــيگــردد . از صــفات مــبهم استفاده نكنيد . 4 -بحــث:(conclusion )تفــسير نتــايج از نظــر اهميــت و كاربردهــاي احتمــالي در ايــن قــسمت و تا حد امكان در يك يا دو جمله بيان ميگردد .

بخش سوم : مقدمه مقاله

مقدمه در یک صفحه نوشته میشود به طوری که :

شرح و بیان مسایل مقاله در پاراگراف اول می باشد.

اهمیت و ارزش موضوع در پاراگراف دوم بیان می شود.

اهداف نویسنده در پاراگراف سوم می باشد.

بیان مواجه ی خواننده با چه موضاعاتی بدون نتیجه گیری در پاراگراف اخر نوشته میشود.

بخش چهارم : روش تحقیق مقاله

در این قسمت از مقاله علمی براساس هدف موجود، نوع پژوهش مطرح میشود. معمولا از روش های مطالعه میدانی و کتابخانه ای برای گردآوری داده ها و اطلاعات در پژوهش های علمی استفاده می کنند.سپس فرضیه ها یا سوالات ارائه می گردد.

«از چه چيزهايي استفاده كردم و شما چگونه از آنها استفاده كنيد »

«چه كاري را و چگونه به انجام رساندم »

بخش پنجم: تجزیه و تحلیل داده ها

در این بخش براساس داده های بدست امده  با توجه به روشهای آماری مناسب به تجزیه و تحلیل داده ها وازمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود.از نرم افزارآماری spss معمولا برای افزایش دقت محاسبات استفاده می شود. این تحلیل اساس یک پژوهش علمی است.

«چه اتفاقي افتاد ، چه به دست آوردم ؟»

بخش ششم : خلاصه و نتیجه گیری

خلاصه و نتیجه گیری دقیق و صحیحی ازمراحل و دستاوردهای پژوهش باید در مقاله باشد گاهی خلاصه، پیشنهادهایی برای محققین دیگر را دارا میباشد.

«چه اتفاقي افتاد ، چه به دست آوردم ؟»

بخش هفتم : منابع و ماخذ

در نهایت باید منابع و مآخذ مورد استفاده را به ترتیب براساس منابع فارسی و لاتین مرتب کنید. هر مجله یا کنفرانس استاندارهای خود را درنحوه درج منابع دارد. یک روش استانداررد برای درج منابع روش APA است. این واژه مخفف عبارت American Psychological Association است که توسط انجمن روانشناسی آمریکا ارائه شد. براساس این روش برای ارجاع یک بخش از متن به منبع آن از ( نام نویسنده، سال : شماره صفحه ) استفاده می شود برای نمونه (حبیبی، 1389 : 56). سپس در صفحه فهرست منابع و مآخذ به روش زیر عمل می شود:

  •  اگر کتاب باشد: نام خانوادگی، نام (سال)، نام کتاب، محل نشر: ناشر
  • اگر مقاله باشد: نام خانوادگی، نام (سال)، نام مقاله، نام نشریه، شماره نشریه، شماره صفحات

«در نگارش متن به گفته چه كساني استناد كرده ام ؟»

موسسه آرمان : نگارش مقاله ی علمی و قابل استناد امری مهم برای ارتقا تحصیلی و شغلی و ...برای افراد میباشد. موسسه آرمان با کارشناسان متخصص خود در زمینه استخراج مقاله از پایان نامه های شما و ترجمه تخصصی انها و همچنین رفرنس دهی به روز مقاله و فرمت بندی در قالب قوانین مجلات معتبرشمارا در این امر یاری میکند.با توجه به وسعت فعالیتهای موسسه آرمان دپارتمانهای مختلفی در آن شکل گرفته که دپارتمان تخصصی مقالات یکی از مهمترین آنهاست. از جمله سایر دپارتمان های مهم می توان به دپارتمان ترجمه تخصصی ترجمه, دپارتمان چاپ کتاب و دپارتمان دانلود نرم افزارهای علمی اشاره کرد.

فرهیخته ی گرانقدر اگر دنبال رزومه علمی خوب یا به دنبال اخذ پذیرش از دانشگاه های خارج از ایران و یا حتی دنبال ارتقای شغلی و تحصیلی هستید موسسه آرمان، برندی مطمئن ماندگار و قابل اعتماد در اذهان اساتید گرانقدر و دانشجویان بزرگوار می باشد.

ما برآنیم که در سریعترین زمان ممکن بهترین رزومه ی علمی را با کمترین هزینه برای شما به ارمغان بیاوریم.

شما میتوانید از طریق کارشناسان ما درخواست خود را بیان نمایید تا در کوتاهترین زمان پاسخگوی شما عزیزان باشند.

پلهای ارتباطی ما :

خانوم خداداد : [email protected]

خانوم اسدی : [email protected]

سفارش اکسپت سریع مقاله