موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

لیست مجلات ISI ایمپکت دار زیست شناسی سلولی

  مجلات آی اس آی ISI   10 فروردین 1398 - 16:58 لیست مجلات ISI ایمپکت دار زیست شناسی سلولی

لیست مجلات ISI ایمپکت دار زیست شناسی سلولی

لیست مجلات ISI ایمپکت دار زیست شناسی سلولی برای استفاده علاقمندان و دانشجویان این رشته برای سابمیت و چاپ مقالات خود قرار داده شده است.

توضیحات مربوط به جدول:

تعداد مقالات منتشر شده در سال (2017 :Total Docs (2017

  تعداد مقالات منتشر شده در 3 سال اخیر : (Total ocs. (3years

 تعداد کل رفرنس های مقالات چاپ شده در سال 2017 : Total Refs

میانگین رفرنس های بکار رفته در مقالات چاپ شده در سال 2017 : Ref./oc

 

Title

Type

SJR

H index

Total Docs. (2017)

Total Docs. (3years)

Total Refs.

Total Cites (3years)

Citable Docs. (3years)

Cites / Doc. (2years)

Ref. / Doc.

Country

1

Nature Reviews Molecular Cell Biology

journal

32.714 Q1

372

112

428

7278

8741

206

29.64

64.98

GB

2

Nature Methods

journal

19.939 Q1

241

284

1029

6258

13288

580

19.62

22.04

GB

3

Nature Cell Biology

journal

14.070 Q1

327

196

529

7521

7356

458

15.35

38.37

GB

4

Molecular Cell

journal

13.841 Q1

344

387

1202

19591

14412

1129

11.93

50.62

US

5

Cell Stem Cell

journal

13.569 Q1

198

203

599

7466

8358

546

14.46

36.78

US

6

Annual Review of Cell and Developmental Biology

book series

13.473 Q1

199

26

89

3378

1505

89

9.65

129.92

US

7

Genome Biology

journal

12.740 Q1

198

242

842

13233

10526

753

11.25

54.68

GB

8

Cancer Cell

journal

12.700 Q1

284

175

599

7500

9188

544

14.48

42.86

US

9

Annual Review of Plant Biology

book series

12.605 Q1

224

21

81

3124

1776

80

19.21

148.76

US

10

Trends in Cell Biology

journal

12.596 Q1

211

95

288

6694

4092

256

16.29

70.46

NL

11

Cell Metabolism

journal

11.259 Q1

201

269

744

12979

9916

671

14.48

48.25

US

12

Annual Review of Biophysics

journal

8.790 Q1

144

24

51

3025

600

50

12.19

126.04

US

13

Nature Chemical Biology

journal

8.604 Q1

173

228

622

9359

6254

502

11.67

41.05

GB

14

Journal of Extracellular Vesicles

journal

7.973 Q1

37

45

86

2476

1731

83

19.98

55.02

SE

15

Current Opinion in Cell Biology

journal

7.202 Q1

240

97

315

6551

2879

290

10.19

67.54

NL

16

Nature Microbiology

journal

7.139 Q1

24

209

266

7984

2072

213

9.73

38.20

GB

17

Cell Research

journal

6.839 Q1

133

164

481

6043

4209

359

10.41

36.85

US

18

Journal of Cell Biology

journal

6.479 Q1

347

351

1056

17230

6836

881

7.27

49.09

US

19

Blood

journal

6.434 Q1

410

1042

3729

35818

26812

2748

9.56

34.37

US

20

Cell Systems

journal

6.320 Q1

20

163

204

6350

985

166

5.93

38.96

US

21

PLoS Medicine

journal

5.914 Q1

184

272

600

11329

5091

541

9.33

41.65

US

22

Plant Cell

journal

5.597 Q1

298

252

868

14623

6348

740

7.85

58.03

US

23

Stem Cell Reports

journal

5.000 Q1

44

308

561

13298

3973

537

6.62

43.18

US

24

Cell Death and Differentiation

journal

4.356 Q1

191

212

586

10095

4120

526

7.82

47.62

GB

25

Autophagy

journal

4.197 Q1

111

227

735

9492

5156

623

8.95

41.81

US

26

Molecular Metabolism

journal

3.997 Q1

34

157

318

7752

1895

274

6.31

49.38

DE

27

Aging Cell

journal

3.937 Q1

113

147

355

7227

2543

341

7.69

49.16

GB

28

BMC Biology

journal

3.842 Q1

84

123

335

9085

1731

290

4.98

73.86

GB

29

Progress in Lipid Research

journal

3.814 Q1

125

20

91

3795

870

91

8.58

189.75

GB

30

Science signaling

journal

3.812 Q1

128

361

1538

11255

3255

608

4.77

31.18

US

31

Seminars in Cell and Developmental Biology

journal

3.796 Q1

121

266

562

13979

3224

496

6.10

52.55

US

32

Current Topics in Developmental Biology

book series

3.625 Q1

86

74

242

8778

826

72

18.87

118.62

US

33

Wiley Interdisciplinary Reviews: Developmental Biology

journal

3.615 Q1

29

32

101

3607

536

99

5.69

112.72

GB

34

Plant Journal

journal

3.582 Q1

229

370

932

23396

5588

905

5.79

63.23

GB

35

Cell Discovery

journal

3.483 Q1

9

49

86

2481

353

78

4.53

50.63

GB

36

Cellular and Molecular Life Sciences

journal

3.388 Q1

186

312

936

33967

6036

911

6.68

108.87

CH

37

Frontiers in Cell and Developmental Biology

journal

3.381 Q1

6

121

2

10910

21

2

10.50

90.17

CH

38

DNA Repair

journal

3.181 Q1

105

130

448

9001

1973

419

4.50

69.24

NL

39

Molecular and Cellular Biology

journal

3.174 Q1

304

247

934

10595

3650

890

3.77

42.89

US

40

Journal of Molecular Cell Biology

journal

3.043 Q1

46

50

172

2040

789

127

5.57

40.80

US

41

Small GTPases

journal

2.997 Q1

25

76

153

1630

457

86

4.26

21.45

US

42

Traffic

journal

2.953 Q1

115

67

264

4799

1091

252

4.46

71.63

GB

43

Journal of Cell Science

journal

2.939 Q1

247

438

1384

24104

5814

1235

4.45

55.03

GB

44

Molecular Biology of the Cell

journal

2.935 Q1

205

356

1149

20445

4219

1122

3.50

57.43

US

45

Stem Cells

journal

2.796 Q1

203

220

878

12119

4806

835

5.42

55.09

US

46

IntraVital

journal

2.754 Q1

4

0

7

0

25

7

4.00

0.00

GB

47

Journal of Biological Chemistry

journal

2.672 Q1

469

1873

8052

94738

32376

7720

4.03

50.58

US

48

RNA Biology

journal

2.613 Q1

59

199

444

12709

1605

424

3.57

63.86

US

49

Antioxidants and Redox Signaling

journal

2.607 Q1

153

162

709

15494

4687

702

5.98

95.64

US

50

Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids

journal

2.583 Q1

142

160

552

12902

2696

531

5.06

80.64

NL

51

Journal of Lipid Research

journal

2.581 Q1

167

227

709

12290

3190

653

4.48

54.14

US

52

Cell Death and Disease

journal

2.536 Q1

75

462

1486

17190

8057

1366

5.53

37.21

GB

53

Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research

journal

2.536 Q1

151

228

877

17355

4240

850

4.70

76.12

NL

54

Cell Division

journal

2.445 Q1

38

7

26

243

98

22

5.24

34.71

GB

55

Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics

journal

2.336 Q1

145

101

567

7202

2390

548

3.92

71.31

NL

56

Plant and Cell Physiology

journal

2.336 Q1

129

186

654

10427

2795

638

4.13

56.06

GB

57

Skeletal Muscle

journal

2.320 Q1

27

28

113

1674

440

107

3.87

59.79

GB

58

Protein & Cell

journal

2.286 Q1

42

138

322

4860

1222

256

4.74

35.22

DE

59

Journal of Investigative Dermatology

journal

2.282 Q1

174

458

1476

13392

5429

1093

4.62

29.24

GB

60

Cell Regeneration

journal

2.243 Q1

13

1

28

104

126

25

5.00

104.00

NL

61

Aging

journal

2.230 Q1

65

212

511

9169

1982

376

5.11

43.25

US

62

Biochemical Journal

journal

2.224 Q1

238

274

1080

18896

3894

1050

3.79

68.96

GB

63

Cell Communication and Signaling

journal

2.211 Q1

48

55

155

3960

667

152

5.11

72.00

GB

64

Journal of Cell Death

journal

2.166 Q1

10

5

9

232

52

9

5.20

46.40

NZ

65

Current Topis in Membranes

book series

2.147 Q1

29

23

75

1942

219

66

3.02

84.43

US

66

Frontiers in Synaptic Neuroscience

journal

2.140 Q1

28

15

78

1477

257

73

2.64

98.47

CH

67

Developmental Biology

journal

2.087 Q1

204

318

996

18476

3047

954

3.20

58.10

US

68

Immunology and Cell Biology

journal

2.085 Q1

92

130

365

5503

1239

305

3.50

42.33

DE

69

Nucleus

journal

2.084 Q1

34

69

209

3243

451

173

2.48

47.00

US

70

FEBS Journal

journal

2.058 Q1

181

306

1063

18345

4090

1019

4.32

59.95

GB

71

Genes and Diseases

journal

2.047 Q2

17

34

106

1777

501

86

4.92

52.26

NL

72

Journal of Leukocyte Biology

journal

2.040 Q2

171

283

712

18409

2515

633

4.09

65.05

US

73

Cell Calcium

journal

2.004 Q2

102

95

259

6675

1008

252

4.01

70.26

GB

74

FEBS Letters

journal

1.991 Q2

232

365

1620

18810

5526

1371

3.89

51.53

US

75

International Review of Cell and Molecular Biology

book series

1.973 Q2

104

49

156

9756

580

98

8.79

199.10

NL

76

Cell Adhesion and Migration

journal

1.903 Q2

43

62

188

2503

647

158

3.74

40.37

US

77

International Journal of Cell Biology

journal

1.887 Q2

39

7

60

403

265

56

3.84

57.57

EG

78

Laboratory Investigation

journal

1.883 Q2

137

137

364

6669

1615

356

4.29

48.68

GB

79

Current Opinion in Lipidology

journal

1.847 Q2

113

88

262

3873

815

190

3.91

44.01

US

80

American Journal of Physiology - Lung Cellular and Molecular Physiology

journal

1.844 Q2

147

186

714

11405

2991

686

4.12

61.32

US

81

Microbiology spectrum

journal

1.814 Q2

21

124

526

11596

1683

526

3.12

93.52

US

82

American Journal of Physiology - Cell Physiology

journal

1.809 Q2

164

127

667

7043

2116

576

3.43

55.46

US

83

Cellular Signalling

journal

1.799 Q2

133

227

793

13824

3081

772

3.49

60.90

NL

84

European Journal of Cell Biology

journal

1.770 Q2

86

64

149

4018

522

148

3.12

62.78

NL

85

Aging and Disease

journal

1.744 Q2

32

71

116

5826

627

114

5.58

82.06

US

86

Progress in Histochemistry and Cytochemistry

journal

1.730 Q2

33

0

12

0

54

12

4.10

0.00

NL

87

Stem cells translational medicine

journal

1.722 Q2

45

214

503

11212

2268

486

4.89

52.39

US

88

Tissue Barriers

journal

1.721 Q2

17

24

92

2426

362

81

4.44

101.08

GB

89

Genesis

journal

1.712 Q2

100

75

222

3914

534

203

3.01

52.19

US

90

Cell Cycle

journal

1.695 Q2

130

366

1607

12120

3674

1087

3.17

33.11

US

91

International Journal of Biological Sciences

journal

1.686 Q2

64

141

380

8034

1649

375

4.07

56.98

CA

92

Stem Cell Research and Therapy

journal

1.685 Q2

47

286

605

13172

3051

585

4.91

46.06

GB

93

Mitochondrion

journal

1.666 Q2

72

100

267

5186

938

260

3.05

51.86

NL

94

Molecular and Cellular Neurosciences

journal

1.661 Q2

123

114

273

8635

872

267

3.41

75.75

US

95

Journal of Cellular and Molecular Medicine

journal

1.647 Q2

108

335

737

16286

3285

725

4.27

48.61

GB

96

Cytoskeleton

journal

1.641 Q2

76

44

163

2510

420

157

2.55

57.05

US

97

Journal of Cellular Physiology

journal

1.641 Q2

154

412

833

21637

3060

808

3.77

52.52

US

98

Molecular Human Reproduction

journal

1.619 Q2

110

72

298

3532

1034

281

3.46

49.06

GB

99

Plant Reproduction

journal

1.597 Q2

52

21

61

919

164

60

2.98

43.76

DE

100

Bioarchitecture

journal

1.595 Q2

16

0

51

0

109

34

2.40

0.00

US

101

Stem Cells and Cloning: Advances and Applications

journal

1.588 Q2

15

3

27

198

163

27

5.75

66.00

GB

102

Experimental Cell Research

journal

1.583 Q2

171

419

948

16874

3260

931

3.27

40.27

US

103

Oxidative Medicine and Cellular Longevity

journal

1.558 Q2

55

609

1166

39550

5372

1107

4.53

64.94

EG

104

Cytometry Part A

journal

1.557 Q2

73

128

389

3845

1020

318

3.12

30.04

GB

105

Genes to Cells

journal

1.526 Q2

106

78

260

3390

560

258

1.98

43.46

GB

106

American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology

journal

1.519 Q2

144

207

561

7800

2123

529

3.80

37.68

US

107

Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes

journal

1.495 Q2

158

249

1004

17447

3584

976

3.51

70.07

NL

108

Molecules and Cells

journal

1.493 Q2

63

71

381

3143

1258

377

3.13

44.27

DE

109

International Journal of Biochemistry and Cell Biology

journal

1.492 Q2

161

208

870

10876

2887

836

3.32

52.29

GB

110

Experimental Gerontology

journal

1.450 Q2

120

268

637

11257

2096

600

3.32

42.00

NL

111

Biology of Reproduction

journal

1.446 Q2

160

169

872

10024

2495

773

2.97

59.31

US

112

ACS Chemical Neuroscience

journal

1.442 Q2

46

318

553

15751

2144

523

4.00

49.53

US

113

Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology

journal

1.431 Q2

111

283

679

14983

2563

652

3.72

52.94

GB

114

Stem Cells and Development

journal

1.426 Q2

94

154

697

8166

2349

676

3.27

53.03

US

115

Apoptosis : an international journal on programmed cell death

journal

1.424 Q2

98

126

395

6960

1565

385

3.93

55.24

NL

116

Biology of the Cell

journal

1.398 Q2

75

28

84

2435

236

81

3.34

86.96

US

117

Cell and Tissue Research

journal

1.393 Q2

121

218

748

13839

2263

720

3.07

63.48

DE

118

Experimental Hematology

journal

1.387 Q2

112

108

356

5181

869

343

2.50

47.97

NL

119

Mediators of Inflammation

journal

1.370 Q2

71

331

1387

19789

4764

1321

3.35

59.79

EG

120

Photosynthesis Research

journal

1.359 Q2

95

138

376

6785

1168

360

2.88

49.17

NL

121

Vascular Cell

journal

1.349 Q2

26

3

38

44

160

36

3.38

14.67

GB

122

European Cells and Materials

journal

1.345 Q2

68

42

151

2928

675

151

3.83

69.71

CH

123

IUBMB Life

journal

1.344 Q2

96

98

320

5253

1047

310

3.29

53.60

US

124

Journal of Biological Engineering

journal

1.340 Q2

28

50

73

2941

295

67

5.26

58.82

GB

125

Stem Cell Reviews and Reports

journal

1.323 Q2

61

84

220

5494

822

218

3.77

65.40

DE

126

Reproduction

journal

1.322 Q2

114

180

491

11723

1676

485

3.19

65.13

GB

127

Mycologia

journal

1.317 Q2

94

45

303

2095

816

298

2.69

46.56

GB

128

Journal of Biomedical Science

journal

1.302 Q2

68

94

300

6787

999

293

3.42

72.20

CH

129

Bioscience Reports

journal

1.296 Q2

65

299

347

13918

927

344

2.81

46.55

NL

130

Neurochemistry International

journal

1.283 Q2

106

199

459

12036

1682

450

3.72

60.48

NL

131

Cellular and Molecular Neurobiology

journal

1.283 Q2

77

142

354

7022

1208

352

3.62

49.45

US

132

BMC Cell Biology

journal

1.277 Q2

57

34

112

1863

290

109

3.00

54.79

GB

133

Differentiation; Research in Biological Diversity

journal

1.259 Q2

88

41

123

2776

341

119

2.59

67.71

NL

134

Physiologia Plantarum

journal

1.257 Q2

123

110

399

6398

1217

391

2.79

58.16

GB

135

American Journal of Stem Cells

journal

1.241 Q2

15

3

25

98

100

25

2.65

32.67

US

136

Chemistry and Physics of Lipids

journal

1.220 Q2

86

92

269

4954

820

262

2.82

53.85

NL

137

Stem Cell Research

journal

1.214 Q2

48

216

529

5341

1250

521

1.73

24.73

US

138

Journal of Cellular Biochemistry

journal

1.209 Q2

147

492

818

23128

2366

785

2.80

47.01

US

139

Virchows Archiv

journal

1.207 Q2

89

179

517

5987

1341

473

2.96

33.45

DE

140

Stem Cells International

journal

1.206 Q2

36

307

732

19781

2636

698

3.74

64.43

EG

141

Prostaglandins and Other Lipid Mediators

journal

1.191 Q3

63

54

138

3145

384

133

2.79

58.24

NL

142

Methods in Cell Biology

book series

1.184 Q3

67

108

381

5296

575

245

2.80

49.04

US

143

JAK-STAT

journal

1.170 Q3

2

0

4

0

6

4

1.50

0.00

GB

144

Journal of Interferon and Cytokine Research

journal

1.167 Q3

83

65

288

3277

685

282

2.38

50.42

US

145

Cytotherapy

journal

1.144 Q3

72

155

507

6168

1645

461

3.82

39.79

GB

146

Current Plant Biology

journal

1.140 Q3

6

14

47

557

100

42

1.65

39.79

NL

147

Cell Structure and Function

journal

1.138 Q3

57

15

34

693

72

32

2.59

46.20

JP

148

Molecular Reproduction and Development

journal

1.134 Q3

95

135

333

7699

791

281

2.95

57.03

US

149

Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids

journal

1.131 Q3

94

87

247

3473

617

231

2.46

39.92

US

150

Purinergic Signalling

journal

1.104 Q3

48

52

147

2952

482

141

3.39

56.77

DE

151

Journal of Inflammation

journal

1.101 Q3

42

29

144

1297

403

141

2.75

44.72

GB

152

Cell Proliferation

journal

1.095 Q3

62

92

207

4312

892

204

4.92

46.87

GB

153

Biochemical and Biophysical Research Communications

journal

1.087 Q3

237

2102

5464

62880

14198

5410

2.59

29.91

US

154

Prion

journal

1.081 Q3

33

47

153

1846

323

124

2.59

39.28

US

155

Journal of Anatomy

journal

1.078 Q3

99

151

412

8149

993

384

2.47

53.97

GB

156

Molecular Membrane Biology

journal

1.060 Q3

70

0

56

0

120

56

1.15

0.00

GB

157

Histochemistry and Cell Biology

journal

1.044 Q3

90

115

345

6064

685

324

2.17

52.73

DE

158

Cytometry Part B - Clinical Cytometry

journal

1.042 Q3

50

85

190

1934

370

159

2.35

22.75

GB

159

Journal of Bioenergetics and Biomembranes

journal

1.033 Q3

91

50

152

2842

343

143

2.39

56.84

US

160

Innate immunity

journal

1.031 Q3

61

68

225

2997

524

222

2.36

44.07

GB

161

Sub-Cellular Biochemistry

journal

1.026 Q3

55

54

307

7033

636

291

1.70

130.24

US

162

Cell Transplantation

journal

1.023 Q3

86

162

497

8190

1470

485

2.78

50.56

US

163

Molecular and Cellular Biochemistry

journal

1.003 Q3

110

304

1031

10864

2784

1017

2.55

35.74

US

164

Cell Stress and Chaperones

journal

0.987 Q3

75

106

292

4643

756

282

2.64

43.80

US

165

Journal of Molecular Histology

journal

0.981 Q3

51

41

175

1544

379

172

2.49

37.66

NL

166

Development Growth and Differentiation

journal

0.978 Q3

58

69

194

3450

369

188

1.61

50.00

GB

167

Microvascular Research

journal

0.974 Q3

81

73

282

2918

707

275

2.51

39.97

US

168

Current Protocols in Cell Biology

journal

0.953 Q3

26

17

51

520

76

51

1.86

30.59

US

169

Journal of Muscle Research and Cell Motility

journal

0.936 Q3

59

25

83

1317

166

79

2.13

52.68

NL

170

Results and Problems in Cell Differentiation

book series

0.924 Q3

40

93

38

11431

90

24

3.95

122.91

DE

171

Cell Biology and Toxicology

journal

0.924 Q3

55

53

92

2890

441

85

5.92

54.53

NL

172

Adipocyte

journal

0.914 Q3

7

28

21

0

49

20

2.29

0.00

GB

173

Analytical Cellular Pathology

journal

0.886 Q3

15

12

75

553

146

75

2.09

46.08

NL

174

European Journal of Histochemistry

journal

0.879 Q3

37

43

148

1674

311

147

2.20

38.93

IT

175

International Journal of Stem Cells

journal

0.879 Q3

16

24

77

896

213

74

2.81

37.33

KR

176

DNA and Cell Biology

journal

0.872 Q3

68

134

301

4647

689

290

2.61

34.68

US

177

Biopreservation and Biobanking

journal

0.864 Q3

26

84

229

2337

373

197

1.77

27.82

US

178

Current Protein and Peptide Science

journal

0.858 Q3

71

140

248

13410

611

211

2.62

95.79

AE

179

Biochemistry and Cell Biology

journal

0.856 Q3

84

83

207

4176

412

196

2.09

50.31

CA

180

Antioxidants

journal

0.847 Q3

16

99

106

8193

361

104

3.88

82.76

CH

181

Journal of Cell Communication and Signaling

journal

0.836 Q3

32

57

137

1745

254

119

1.83

30.61

DE

182

Protoplasma

journal

0.834 Q3

61

216

403

11442

956

376

2.45

52.97

DE

183

Blood Cells, Molecules, and Diseases

journal

0.828 Q3

80

88

341

2933

538

286

1.77

33.33

US

184

Toxicologic Pathology

journal

0.807 Q3

92

110

338

4219

658

326

1.96

38.35

US

185

Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences

journal

0.805 Q3

135

596

1694

20488

4346

1661

2.52

34.38

NL

186

Comparative Biochemistry and Physiology, Part C

journal

0.798 Q3

95

130

272

7512

729

266

2.47

57.78

NL

187

Physical Biology

journal

0.756 Q3

56

60

257

3480

392

251

1.59

58.00

GB

188

Archives of Oral Biology

journal

0.752 Q3

74

321

616

13164

1322

607

2.13

41.01

GB

189

Human Cell

journal

0.748 Q3

32

34

70

1230

139

65

1.95

36.18

DE

190

Connective Tissue Research

journal

0.738 Q3

61

64

197

3284

402

188

2.33

51.31

GB

191

Cilia

journal

0.732 Q3

19

10

133

592

150

133

1.05

59.20

GB

192

Journal of Signal Transduction

journal

0.726 Q3

2

0

2

0

4

2

3.00

0.00

EG

193

Cell Biology International

journal

0.712 Q3

66

162

483

5831

915

468

1.92

35.99

US

194

International Journal of Experimental Pathology

journal

0.712 Q3

62

33

139

1759

275

139

2.01

53.30

GB

195

Growth Factors

journal

0.707 Q3

54

17

97

850

182

96

1.83

50.00

GB

196

Cell Communication and Adhesion

journal

0.702 Q3

44

2

41

59

57

35

1.75

29.50

GB

197

Cell Journal

journal

0.692 Q3

18

64

236

2633

500

229

2.41

41.14

IR

198

Journal of Molecular Signaling

journal

0.677 Q3

27

0

20

0

32

20

0.64

0.00

GB

199

Lipids

journal

0.670 Q3

111

99

361

4214

715

351

2.03

42.57

US

200

Anemia

journal

0.669 Q3

16

4

40

114

83

40

1.88

28.50

EG

201

Acta Histochemica

journal

0.661 Q3

42

107

406

4645

698

398

1.59

43.41

DE

202

Pathobiology

journal

0.661 Q3

47

38

109

1180

174

102

1.78

31.05

CH

203

Glycoconjugate Journal

journal

0.637 Q3

79

78

211

4294

448

203

2.38

55.05

NL

204

Analytical Biochemistry

journal

0.633 Q3

169

315

1021

11851

2189

1013

2.20

37.62

US

205

Micron

journal

0.624 Q3

71

130

368

5003

700

363

1.80

38.48

GB

206

Current Protocols in Stem Cell Biology

journal

0.620 Q3

24

10

46

197

68

46

1.34

19.70

US

207

Molecular and Cellular Probes

journal

0.617 Q3

62

82

201

2523

321

196

1.73

30.77

US

208

Journal of Chemical Biology

journal

0.616 Q3

18

14

44

708

87

41

1.83

50.57

DE

209

Brazilian Journal of Medical and Biological Research

journal

0.611 Q3

76

160

454

5094

763

454

1.54

31.84

BR

210

Advances in Anatomy Embryology and Cell Biology

book series

0.610 Q3

32

34

88

4199

127

46

4.76

123.50

DE

211

Indian Journal of Experimental Biology

journal

0.600 Q4

63

111

355

3881

554

330

1.77

34.96

IN

212

Redox Report

journal

0.596 Q4

56

70

111

3324

220

110

1.73

47.49

GB

213

Journal of Receptor and Signal Transduction Research

journal

0.585 Q4

41

65

229

3002

345

223

1.69

46.18

US

214

In Vitro Cellular and Developmental Biology - Animal

journal

0.582 Q4

55

114

368

3752

581

359

1.58

32.91

US

215

Cell Biochemistry and Biophysics

journal

0.581 Q4

65

72

1003

2048

1553

986

1.57

28.44

US

216

Journal of Membrane Biology

journal

0.567 Q4

88

69

315

3298

554

300

1.85

47.80

DE

217

Experimental and Toxicologic Pathology

journal

0.551 Q4

54

83

181

3462

320

178

1.85

41.71

NL

218

Cellular Reprogramming

journal

0.549 Q4

55

44

145

2031

241

141

1.58

46.16

US

219

Pathology Research and Practice

journal

0.547 Q4

54

307

484

7814

682

482

1.37

25.45

NL

220

Bone Marrow Research

journal

0.531 Q4

2

0

4

0

5

4

1.25

0.00

EG

221

Cell and Tissue Banking

journal

0.527 Q4

38

71

219

1985

304

214

1.48

27.96

NL

222

Cell Biochemistry and Function

journal

0.520 Q4

54

61

238

2489

485

236

2.31

40.80

US

223

Cytotechnology

journal

0.519 Q4

49

80

434

3026

626

429

1.43

37.83

NL

224

Anatomy and Cell Biology

journal

0.519 Q4

9

47

121

1268

168

118

1.59

26.98

KR

225

Journal of International Medical Research

journal

0.516 Q4

49

211

422

6394

527

412

1.07

30.30

GB

226

Cellular and Molecular Biology Letters

journal

0.510 Q4

43

33

133

1522

198

131

1.24

46.12

GB

227

2014 IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exposition, PES T and D-LA 2014 - Conference Proceedings

conference and proceedings

0.510

1

0

2

0

2

2

0.00

0.00

US

228

Plant Cell Monographs

book series

0.495 Q4

19

0

39

0

35

38

0.00

0.00

DE

229

Acta Zoologica

journal

0.464 Q4

32

61

140

1977

143

140

0.96

32.41

GB

230

Archives Italiennes de Biologie

journal

0.460 Q4

32

14

65

396

63

65

0.56

28.29

IT

231

In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant

journal

0.447 Q4

60

70

235

3206

312

228

1.38

45.80

US

232

Acta Histochemica et Cytochemica

journal

0.446 Q4

22

21

80

697

78

78

0.91

33.19

JP

233

Folia Biologica

journal

0.416 Q4

29

22

115

799

141

115

1.11

36.32

CZ

234

Journal of Food Biochemistry

journal

0.414 Q4

38

154

224

6729

315

222

1.36

43.69

US

235

Tissue and Cell

journal

0.410 Q4

44

87

202

4528

288

199

1.44

52.05

GB

236

IET Systems Biology

journal

0.399 Q4

39

21

103

854

89

93

0.87

40.67

GB

237

Zygote

journal

0.387 Q4

42

75

278

3090

265

272

1.04

41.20

GB

238

Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings

journal

0.385 Q4

71

13

45

379

31

43

0.72

29.15

GB

239

Cell Health and Cytoskeleton

journal

0.380 Q4

9

0

20

0

22

20

1.24

0.00

NZ

240

Stem Cell Investigation

journal

0.373 Q4

4

86

93

3146

60

59

0.98

36.58

CN

241

Journal of Stem Cells and Regenerative Medicine

journal

0.369 Q4

10

13

35

349

44

28

1.40

26.85

IN

242

Biochemistry and Biophysics Reports

journal

0.364 Q4

7

148

338

6099

310

336

0.92

41.21

NL

243

Journal of Biological Physics

journal

0.353 Q4

38

40

97

1432

100

93

1.07

35.80

NL

244

American Journal of Blood Research

journal

0.347 Q4

3

0

8

0

9

8

2.00

0.00

US

245

Synergy

journal

0.344 Q4

5

12

27

422

33

25

1.38

35.17

NL

246

Current Cardiovascular Imaging Reports

journal

0.340 Q4

15

43

152

2838

131

151

0.70

66.00

US

247

Romanian Journal of Morphology and Embryology

journal

0.316 Q4

22

217

637

7642

563

631

0.87

35.22

RO

248

Journal of Stem Cells

journal

0.314 Q4

13

14

66

667

65

64

0.91

47.64

US

249

Biologia (Poland)

journal

0.299 Q4

29

156

578

7131

499

574

0.79

45.71

DE

250

Journal of Proteomics and Bioinformatics

journal

0.291 Q4

15

0

38

0

28

34

0.00

0.00

IN

251

Turkish Journal of Biology

journal

0.288 Q4

29

95

326

4461

283

324

0.72

46.96

TR

252

Journal of Hard Tissue Biology

journal

0.266 Q4

9

63

181

1775

112

178

0.59

28.17

JP

253

Genomics Insights

journal

0.263 Q4

5

3

8

145

4

8

0.50

48.33

NZ

254

The Malaysian journal of pathology

journal

0.262 Q4

15

50

120

1106

69

110

0.62

22.12

MY

255

Endoplasmic Reticulum Stress in Diseases

journal

0.254 Q4

1

0

2

0

2

2

1.00

0.00

PL

256

International Journal of Molecular and Cellular Medicine

journal

0.242 Q4

3

27

30

841

24

27

0.89

31.15

IR

257

Cytologia

journal

0.233 Q4

26

89

210

2692

89

197

0.48

30.25

JP

258

Systems Biomedicine

journal

0.228 Q4

4

0

10

0

6

10

0.67

0.00

GB

259

MCB Molecular and Cellular Biomechanics

journal

0.219 Q4

24

19

36

565

30

36

0.64

29.74

US

260

Reproductive Medicine and Biology

journal

0.189 Q4

12

19

19

574

9

19

0.00

30.21

JP

261

Biochemistry (Moscow) Supplement Series A: Membrane and Cell Biology

journal

0.185 Q4

8

37

122

1599

52

122

0.43

43.22

RU

262

Journal of Biological Sciences

journal

0.174 Q4

24

48

126

1857

62

126

0.27

38.69

PK

263

Nucleus (India)

journal

0.165 Q4

6

34

84

2323

34

80

0.44

68.32

IN

264

Cell and Tissue Biology

journal

0.165 Q4

8

63

185

2007

56

184

0.25

31.86

RU

265

Current Regenerative Medicine

journal

0.162 Q4

5

5

30

403

16

29

0.07

80.60

NL

266

Journal of Mammalian Ova Research

journal

0.151 Q4

11

11

48

434

10

44

0.33

39.45

JP

267

Asian Journal of Cell Biology

journal

0.146 Q4

5

0

15

0

6

15

0.33

0.00

US

268

Journal of Receptor, Ligand and Channel Research

journal

0.136 Q4

6

0

16

0

10

15

0.50

0.00

GB

269

International Journal of Pharma and Bio Sciences

journal

0.136 Q4

23

22

2133

852

443

2133

0.19

38.73

IN

270

2015 International Conference on Industrial Instrumentation and Control, ICIC 2015

conference and proceedings

0.129

5

0

325

0

203

319

0.64

0.00

US

271

Diagnostic Molecular Pathology

journal

0.123 Q4

51

0

1

0

0

1

0.00

0.00

US

272

Biologicheskie Membrany

journal

0.122 Q4

10

39

117

1441

27

116

0.15

36.95

RU

273

Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia

journal

0.122 Q4

8

40

122

1836

15

109

0.17

45.90

ES

274

Genes and Cells

journal

0.118 Q4

4

35

189

1406

37

189

0.22

40.17

RU

275

Biocell

journal

0.116 Q4

24

1

24

69

4

24

0.17

69.00

AR

276

Journal of Morphological Sciences

journal

0.115 Q4

9

46

144

1198

21

143

0.13

26.04

BR

277

Biochemical and Cellular Archives

journal

0.110 Q4

4

127

157

3196

4

157

0.03

25.17

IN

278

Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress

journal

0.106 Q4

0

1

4

28

0

4

0.00

28.00

TR

279

Annals of the Romanian Society for Cell Biology

journal

0.105 Q4

4

11

58

256

5

58

0.09

23.27

RO

280

Civil Engineering and Urban Planning IV - Proceedings of the 4th International Conference on Civil Engineering and Urban Planning, CEUP 2015

conference and proceedings

0.105

1

0

184

0

5

182

0.03

0.00

US

281

Journal of Cell and Molecular Biology

journal

0.103 Q4

9

0

7

0

0

7

0.00

0.00

TR

282

5th International Conference on Accelerated Carbonation for Environmental and Material Engineering 2015

conference and proceedings

0.103

2

0

72

0

2

71

0.03

0.00

US

283

Anales de la Real Academia Nacional de Medicina

journal

0.101 Q4

6

0

34

0

0

34

0.00

0.00

ES

284

World Journal of Stem Cells

journal

 

1

23

0

1965

0

0

0.00

85.43

US

سفارش اکسپت سریع مقاله