موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

لیست مجلات ISC رشته مدیریت

  مجلات آی اس سی ISC   22 اسفند 1397 - 07:20 لیست مجلات ISC  رشته مدیریت

لیست مجلات ISC داخلی در حوزه مدیریت

ردیف

عنوان مجله

ISSN

1

اسلام و پژوهش هاي مديريتي

22516522

2

اسلام و مديريت

23456698

3

اقتصاد و مديريت شهري

23452870

4

انديشه مديريت راهبردي

20080751

5

بهبود مديريت

22518991

6

پژوهش هاي مديريت در ايران

2322200X

7

پژوهش هاي مديريت راهبردي

22285067

8

پژوهش هاي مديريت عمومي

20082959

9

پژوهش هاي مديريت منابع سازماني

22286977

10

پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات

22518223

11

پژوهشنامه مديريت اجرايي

20086237

12

توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني

17359389

13

حسابداري مديريت

22285938

14

چشم انداز مديريت بازرگاني

22516050

15

چشم انداز مديريت دولتي

22516069

16

چشم انداز مديريت صنعتي

22519874

17

چشم انداز مديريت مالي

22519882

18

دانش پيشگيري و مديريت بحران

23225955

19

دانش حسابداري و حسابرسي مديريت

23225785

20

دانش مديريت

38711019

21

راهبرد مديريت مالي

23453214

22

رهيافتي نو در مديريت آموزشي

20086369

23

فرايند مديريت و توسعه

1735071

24

فصلنامه پژوهش هاي مديريت انتظامي

17359570

25

فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني

82548002

26

فصلنامه خط مشي گذاري عمومي در مديريت

22287965

27

فصلنامه علمي - پژوهشي مديريت منابع در نيروي انتظامي

ندارد

28

فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي

74672588

29

فصلنامه علوم مديريت ايران

16807073

30

فصلنامه علوم و فنون مديريت اطلاعات

24766658

31

فصلنامه مديريت نظامي

17355699

32

فصلنامه مديريت و پژوهش هاي دفاعي

20086121

33

فصلنامه مطالعات مديريت ترافيك

20084005

34

كاوشهاي مديريت بازرگاني

2008014

35

مجله مديريت صنعتي دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

20089007

36

مديريت اراضي

23456205

37

مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي

23455578

38

مديريت استاندارد و كيفيت

23453311

39

مديريت اسلامي

22516980

40

مديريت اطلاعات

17358418

41

مديريت اطلاعات سلامت

17357853

42

مديريت بازرگاني

20085907

43

مديريت بحران

23453915

44

مديريت بر آموزش سازمان ها

23221429

45

مديريت برند

32222345

46

مديريت بهداشت و درمان

24763012

47

مديريت بهره وري دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

20088736

48

مديريت توسعه فناوري

20085060

49

مديريت توليد و عمليات

22516409

50

مديريت دارايي و تامين مالي

23831170

51

مديريت در دانشگاه اسلامي

23455713

52

مديريت دولتي دانشگاه تهران

20085877

53

مديريت زنجيره تامين

20089198

54

مديريت سازمان هاي دولتي

2322522X

55

مديريت سرمايه اجتماعي

24236071

56

مديريت شهري

16072227

57

مديريت صنعتي دانشگاه تهران

20085885

58

مديريت فردا

22286047

59

مديريت فرهنگ سازماني

17356571

60

مديريت فناوري اطلاعات

20085893

61

مديريت منابع انساني در صنعت نفت

22518886

62

مديريت منابع انساني در ورزش

‪23831499

63

مديريت نوآوري

23225386

64

مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي

24235261

65

مديريت و توسعه

1735465X

66

مطالعات مديريت بر آموزش انتظامي

23829672

67

مطالعات مديريت بهبود و تحول

22518037

68

مطالعات مديريت راهبردي

22286853

69

مطالعات مديريت صنعتي

13751138

70

مطالعات مديريت گردشگري

23223294

71

مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار

22519165

لیست مجلات ISC خارجی در حوزه مدیریت

ردیف

عنوان مجله

ISSN

1

Advances In Industrial Engineering And Management

22227059

2

Asian Academy Of Management Journal

13942603

3

Asian Academy Of Management Journal Of Accounting And Finance

18234992

4

Environmental Health Engineering And Management Journal

24233765

5

Evidence Based Health Policy, Management And Economics

25385070

6

Global Journal Of Environmental Science And Management

23833572

7

International Journal Of Agricultural Management And Development

21595852

8

International Journal Of Cancer Management

20082398

9

International Journal Of Economics And Management

1823836X

10

International Journal Of Economics, Management And Accounting

13947680

11

International Journal Of Health Policy And Management

23225939

12

International Journal Of Human Capital In Urban Management

24764698

13

International Journal Of Industrial Engineering And Management Science

24091871

14

International Journal Of Information Science And Management

20088302

15

International Journal Of Management And Business Research

22287019

16

International Journal Of Management Studies

22321608

17

International Journal Of Supply And Operations Management

23831359

18

Iranian Journal Of Management Studies

20087055

19

Journal Of Applied Sciences And Environmental Management

11198362

20

Journal Of Energy Management And Technology

25883372

21

Journal Of Engineering And Processing Management

18404774

22

Journal Of Fatwa Management And Research

22321047

23

Journal Of Health Management And Informatics

23221097

24

Journal Of Industrial Engineering And Management Studies

2476308X

25

Journal Of Management And Economics

13020064

26

Journal Of Quality And Technology Management

18162185

27

Journal Of Sustainability Science And Management

19853629

28

Journal Of System Management

23222301

29

Journal Of Technology Management And Technopreneurship

22898158

30

Malaysian Management Journal

01286226

31

Malaysian Online Journal Of Educational Management

22894489

32

Management And Business Research Quarterly

26513129

33

Pakistan Journal Of Information Management And Libraries

16804465

34

Revue Africaine De Management

25090097

35

Revue Marocaine De Recherche En Management Et Marketing

2458665X

36

Social And Management Research Journal

16757017

37

South Asian Journal Of Marketing And Management Research (Sajmmr)

2249877X

سفارش اکسپت سریع مقاله