موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

لیست مجلات علمی پژوهشی شیمی

  مجلات علمی پژوهشی داخلی   27 اسفند 1397 - 08:25 لیست مجلات علمی پژوهشی شیمی

لیست مجلات علمی پژوهشی رشته شیمی

 1.  Analytical & Bioanalytical Electrochemistry انگليسي

ISSN 2008-4226
دوماهنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: مركز عالي الكتروشيمي دانشگاه تهران
مدير مسئول، سردبير: محمدرضا گنجعلي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 7 + متن »

 1. Analytical and Bioanalytical Chemistry Research انگليسي

دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن شيمي ايران
مدير مسئول: دكتر مجتبي شمسي پور
سردبير: دكتر عباس افخمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

 1.  Journal of Nanostructure in Chemistry انگليسي

ISSN 2008-9244
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس
مدير مسئول: دكتر اميد مرادي
سردبير: دكتر كريم زارع
محل انتشار: تهران ساير مشخصات»

 1.  Physical Chemistry Research انگليسي

ISSN 2383-093X
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن شيمي ايران
مدير مسئول: دكتر حسن به نژاد
سردبير: دكتر علي حيدر پاك ياري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 3 »

 1.  فصلنامه انجمن شيمي ايران انگليسي

Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)
ISSN 1735-207x
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن شيمي ايران
مدير مسئول: پروفسور علي اكبر صبوري
سردبير: پروفسور مجتبي شمسي پور
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 30 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2012 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

 1. مجله ايراني كاتاليز انگليسي

Iranian Journal of Catalysis
ISSN 2252-0236
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا
مدير مسئول: دكتر راضيه فضائلي
سردبير: دكتر احمدرضا مساح
محل انتشار: شهرضا ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 2 + متن 

 1. فصلنامه بين المللي نانو علم و فناوري انگليسي

International Journal Of Nanoscience and Nanotechnology
ISSN 1735-7004
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن نانو فناوري ايران
سردبير: مجتبي شريعتي نياسر
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهاردهم شماره 2 + متن »

 1. فصلنامه پژوهش هاي كاربردي در شيمي

ISSN 1735-9937
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
مدير مسئول: دكتر حميد رضا آقابزرگ
سردبير: دكتر سعيد تقوايي گنجعلي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال يازدهم شماره 4 »

 1. مجله تحقيقات كاربردي شيمي انگليسي

Journal of Applied Chemical Research
ISSN 2008-3815
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
مدير مسئول: دكتر عباس احمدي
سردبير: دكتر علي محمودي
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين سال دوازدهم شماره 3 »

 1. فصلنامه دنياي نانو

ISSN 2476-5945
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن نانو فناوري ايران
مدير مسئول: دكتر علي ايرانمنش
سردبير: دكتر محمدحسين مجلس آرا
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 51 + متن »

 1. مجله شيمي رياضي انگليسي

Iranian Journal of Mathematical Chemistry
ISSN 2228-6489
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه كاشان
مدير مسئول: دكتر بهنام بازيگران
سردبير: دكتر سيدعليرضا اشرفي
محل انتشار: كاشان ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

 1. فصلنامه شيمي كاربردي فارسي – انگليسي

ISSN 1735-9457
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه سمنان
مدير مسئول: دكتر علي عموزاده
سردبير: دكتر سيد حسن زوار موسوي
محل انتشار: سمنان ساير مشخصات» عناوين شماره 47 + متن »

 1. مجله شيمي و مهندسي شيمي ايران انگليسي

Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)
ISSN 1022-7768
دوماهنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي – پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران
مدير مسئول: مهندس ميرعلي اصغر زينالي دانالو
سردبير: دكتر جعفر توفيقي داريان
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين شماره 87 + متن »

 1. نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

ISSN 1022-7768
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي – پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران
مدير مسئول: مهندس ميرعلي اصغر زينالي دانالو
سردبير: دكتر جعفر توفيقي داريان
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين شماره 85 + متن »

 1. فصلنامه نانو ساختار ها انگليسي

Journal of Nano Structures
ISSN 2251-7871
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه كاشان
مدير مسئول: محمد الماسي كاشي
سردبير: دكتر مسعود صلواتي نياسري
محل انتشار: كاشان ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

 1. فصلنامه نانو مقياس

ISSN 2423-5628
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن نانو فناوري ايران
مدير مسئول: دكتر علي ايرانمنش
سردبير: دكتر محمدحسين مجلس آراجهرمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا شماره 2 با نام فصلنامه علوم و فناوري نانو منتشر شده است.

سفارش اکسپت سریع مقاله