موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

لیست کنفرانس های بین المللی تربیت بدنی در سال 2019

  آموزشی   26 اسفند 1397 - 06:39 لیست کنفرانس های بین المللی تربیت بدنی در سال 2019

لیست کنفرانس های بین المللی تربیت بدنی در سال 2019

17th

MARCH   2019

Academicsera – 418th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Denver, United States of America


19th

MARCH  2019

Academicsera – 419th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Oxford, United Kingdom20th

MARCH  2019

Academicsera – 420th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Malacca, Malaysia


22nd

MARCH   2019

Academicsera – 421st International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Chiang Mai, Thailand


23rd

MARCH   2019

Academicsera – 422nd International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Houston, United States of America25th

MARCH  2019

Academicsera – 423rd International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Macau, China


26th

MARCH   2019

Academicsera – 424th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Tokyo, Japan


26th

MARCH  2019

Academicsera – 424th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Tokyo, Japan26th

MARCH   2019

Academicsera – 424th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Tokyo, Japan


28th

MARCH  2019

Academicsera – 425th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Riyadh, Saudi Arabia


30th

MARCH  2019

Academicsera – 426th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Jakarta, Indonesia02nd

APRIL  2019

Academicsera – 427th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Abu Dhabi, United Arab Emirates


03rd

APRIL   2019

Academicsera – 428th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

malacca, Malaysia


05th

APRIL   2019

Academicsera – 429th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Bangkok, Thailand07th

APRIL  2019

Academicsera – 430th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Wellington, New Zealand


08th

APRIL  2019

Academicsera – 431st International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Nagoya, Japan


10th

APRIL  2019

Academicsera – 432nd International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Macau, China11th

APRIL  2019

Academicsera – 433rd International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Cairo, Egypt


11th

APRIL  2019

Academicsera – 433rd International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Cairo, Egypt 


13th

APRIL  2019

Academicsera – 434th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Bali, Indonesia14th

APRIL   2019

Academicsera – 435th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Tallinn, Estonia


16th

APRIL  2019

Academicsera – 436th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

New York, United States of America


19th

APRIL   2019

Academicsera – 438th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Cambridge, United States of America22nd

APRIL  2019

Academicsera – 440th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Pattaya, Thailand


23rd

APRIL   2019

Academicsera – 441st International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Luxembourg City, Luxembourg


25th

APRIL   2019

Academicsera – 442nd International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Johannesburg, South Africa28th

APRIL   2019

Academicsera – 444th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Mexico City, Mexico


29th

APRIL   2019

Academicsera – 445th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing , Sport science   ,

Shanghai, China


02nd

MAY  2019

Academicsera – 446th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Sharjah, United Arab Emirates03rd

MAY  2019

Academicsera – 447th International Conference on Sports Nutrition and SupplementsICSNS

Organizer - Academicsera            

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

Krakow, Poland


08th

MAY  2019

Auto IP USA - May 8, 2019 Detroit

Organizer - IAM

Topic Covered: Marketing   , Sport science   ,

The Westin Book Cadillac Detroit, United States of America

سفارش اکسپت سریع مقاله