موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

امتیازات فعالیتهای پژوهشی برای ترفیع پایه اعضای هیئت علمی

  عمومی   6 اسفند 1397 - 10:24 امتیازات فعالیتهای پژوهشی برای ترفیع پایه اعضای هیئت علمی

امتیازات فعالیتهای پژوهشی برای ترفیع پایه اعضای هیئت علمی مطابق آئین نامه ارتقا

مجلات داخلی

* علمی پژوهشی +  ISC  +  ضریب تأثیر

تا 5 امتیاز

علمی پژوهشی در سطح -   Q1

5  امتیاز

علمی پژوهشی در سطح -   Q2

4.5 امتیاز

علمی پژوهشی در سطح -   Q3

4 امتیاز

علمی پژوهشی در سطح -   Q4

3.5 امتیاز

علمی پژوهشی سطح بندی نشدهISC  +

تا 3 امتیاز

فقط ISC

تا 2 امتیاز

علمی ترویجی سطح بندی شده ISC

حداکثر تا 9 امتیاز در هر مرتبه علمی تا 3 امتیاز

علمی ترویجی بدون سطح بندی یا بدون ISC

تا 2 امتیاز

مداخل چاپ شده در دانشنامه، دایرة المعارف و فرهنگ ها

حداکثر تا 8 امتیاز برای هر مورد تا 2 امتیاز

**سایر مقالات

 

مجلات نمایه نشده به شرط داشتن هیئت تحریریه

معتبر تا 5 شماره اول

تا 3 امتیاز
چاپ مقاله در کتب مجموعه مقالات گردآوری شده تا 2 امتیاز

 

مقالات درج شده در سایر مجلات وزین )غیر از موارد

بالا(، به تشخیص کمیته ترفیعات

تا 1 امتیاز
مجلات خارجی ISI

با ضریب تأثیر مساوی و بالاتر از میانه ضریب تأثیر رشته

5 تا 7 امتیاز

با ضریب تأثیر پائین تر از میانه ی ضریب تأثیر رشته

تا 5 امتیاز

فاقد ضریب تأثیر

تا 3 امتیاز
***مجلات خارجی غیر ISI

نمایه شده در نشریات SCOPUS

تا 5 امتیاز

SCOPUS دارای رتبه Q1

5 امتیاز

SCOPUS دارای رتبه Q2

4.5 امتیاز

SCOPUS دارای رتبه Q2

4 امتیاز

SCOPUS دارای رتبه Q2

3.5 امتیاز

SCOPUS بدون رتبه بندی

تا 3 امتیاز

**سایر مقالات : نمایه نشده در هیچ یک از پایگاه های معتبر

حداکثر تا 5 مقاله

تا 1 امتیاز

* منظور از مجله علمی پژوهشی مجلاتی است که به عنوان علمی پژوهشی به تصویب کمیسییون وزارت علیو،، تحقیقیات و فنیاوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا حوزه علمیه رسیده باشد.

**حداکثر امتیاز قابل اکتساب از این مقالات در هر مرتبه علمی 5 امتیاز است.

***امتیاز مقالات چاپ شده در Nature و Science تا دو برابر قابل افزایش است.

تذکرات:

  1. در هر شماره مجله فقط به یک مقاله امتیاز داده می شود.
  2. در هر مجله فقط به دو مقاله در طول یک سال امتیاز داده می شود.
  3. اگر نویسنده نفر اولِ مقاله، دانشجو است، برای دادن امتیاز نفر اول به استاد، باید کپی صورت جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو ارائه شود.
  4. به مجلاتی که در سیاهه نشریات نامعتبر وزارت علو،، وزارت بهداشت و یا دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است، از تاریخ قرارگیری امتیازی تعلق نمی گیرد اما برای موارد قبل از آن براساس نظر کمیته ترفیعات امتیازدهی صورت می گیرد.

* به مقالات چاپ شده در مجلات جعلی امتیازی تعلق نمی گیرد.

  1. امتیاز مقاله های علمی پژوهشی پر استناد و مقالات داغ با تأیید هیئت ممیزه تا 1.5 برابر قابل افزایش است.

امتیازات مقالات چاپ شده در همایش:

مقاله علمی کامل

در همایش

بین المللی

تا 2 امتیاز

خلاصه مقاله / پوستر

بین المللی

تا 1 امتیاز

ملی

تا 1.5 امتیاز

ملی

تا 0.75 امتیاز

دانشگاهی یا محلی

تا 1 امتیاز

دانشگاهی یا محلی

تا 0.5 امتیاز

* به همایش های معتبر داخلی) اعم از ملی و بین المللی (که توسط دانشگاه ها یا انجمن های علمی دارای مجوز رسمی از مراجع ذی صلاح برگزار و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ثبت شیده باشید و نیز همایشهای معتبر خارجی که توسط دانشگاهها یا انجمنهای علمی برگزار شده است، امتیاز تعلق می گیرد.
* برای اخذ امتیاز همایش، ارائه نسخه چاپ شده مقاله به انضمام گواهی پذیرش الزامی است.
تذکر: در هر همایش حداکثر به سه مقاله امتیاز داده می شود.
* سقف امتیاز مقاله علمی کامل در همایش در هر مرتبه علمی 12 امتیاز است.

امتیازات کتاب:

تصنیف

تا 15 امتیاز

تبصره 1 : در صورت عدم درج نام دانشگاه ، یک سوم از امتیاز کل کسر می گردد.

تبصره 2 : درصورتی که نشر کتاب از طریق انتشارات دانشگاهی نباشد ، یک سوم از امتیاز کل کسر می گردد.

تبصره 3 : چنانچه تعداد صفحات کتاب از 200 صفحه کمتر باشد، 2 امتیاز کسر می گردد.

تالیف

تا 10 امتیاز

*ترجمه

تا 7 امتیاز

*تصحیح انتقادی

تا 7 امتیاز

*سقف امتیاز ترجمه + تصحیح انتقادی در هر مرتبه علمی 10 امتیاز است.

داوری مقاله:

*سقف امتیاز داوری مقاله در هر مرتبه علمی 5 امتیاز، سقف امتیاز داوری سایر فعالیت های پژوهشی تا  5 امتیاز و مجموع امتیاز این دو فعالیت 10 امتیاز است.
 * امتیاز داوری هر مقاله علمی پژوهشی معتبر حداکثر 0.5 امتیاز است.
* به ترجمه مقاله هیچ گونه امتیازی تعلق نمی گیرد.

امتیاز پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری براساس آئین نامه ارتقا:

  • راهنمایی پایان نامه: 2 امتیاز، مشاوره پایان نامه : 0.5 امتیاز
  • راهنمایی رساله دکتری: 6 امتیاز، مشاوره رساله : 1.5 امتیاز

حداکثر امتیاز قابل اکتساب از پایان نامه در هر مرتبه علمی 25 امتیاز

امتیاز داوری رساله دکتری براساس آئین نامه ارتقا:

در آئین نامه ارتقای مرتبه برای داوری رساله دکتری امتیازی در نظر گرفته نشده است؛ لذا در ترفیع نیز به این فعالیت امتیازی تعلق نمی گیرد.

* امتیاز پایان نامه و داوری مقاله قابل ذخیره نیست.

سفارش اکسپت سریع مقاله