شیوه رفرنس دهی به کتاب در مقالات فارسی و انگلیسی:

انتشار 21 فروردین 1398
مطالعه 5 دقیقه

محققان اثرات علمی خود را بر دو اصل بیان میکنند،یا طبق فکر و تحقیق خود سخن می گوید یا ازیافته های دیگران استفاده می کند که در حالت دوم  رفرنس دهی به منابع مورد استفاده در مقالات و نگارش ها امری مهم میباشد زیرا با این کار از اتلاف وقت و هزینه و ... جلوگیری شده و مخاطب می تواند باسایر مطالب گرد اوری شده و تحقیقات و خط مشی فکری سایر نویسندگان اشنا شود.

شیوه رفرنس دهی به کتاب در مقالات فارسی و انگلیسی:

شیوه رفرنس دهی به کتاب در مقالات فارسی و انگلیسی:

محققان اثرات علمی خود را بر دو اصل بیان میکنند، یا طبق فکر و تحقیق خود سخن می گوید یا ازیافته های دیگران استفاده می کند که در حالت دوم  رفرنس دهی به منابع مورد استفاده در مقالات و نگارش ها امری مهم می باشد زیرا با این کار از اتلاف وقت و هزینه و ... جلوگیری شده و مخاطب می تواند باسایر مطالب گرد اوری شده و تحقیقات و خط مشی فکری سایر نویسندگان راجب موضوع مورد نظر اشنا شود.

رفرنس دهی انواع مختلفی دارد که  به روشهای گوناگونی انجام میشود.

 
تصویر
 

انواع رفرنس دهی :

 1. رفرنس دهی در خارج از متن (قسمت منبع)
 2. رفرنس دهی در داخل متن

بعضی روشهای رفرنس دهی:

MLA, APA, Vancover, lEEE, Turabian, Chicago, AMA

 جایگاه علائم درﺭﻓﺮﻧﺲ دهی ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺳﻲ و انگلیسی:

ﺩﺭ ﺭﻓﺮﻧﺲ دهی ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻛﺘﺎﺏ، ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺜﻼً

ﻧﻘﻄه

 •  ﺍﻟﻒ) ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﻢ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ
 • ﺏ ) ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 • ﺝ ) ﺁﺧﺮ ﻋﺒﺎﺭﺕ

ﻭﻳﺮﮔﻮل

 • ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺪﺍﻛﺮﺩﻥ ﺍﺟﺰﺍء ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺜﻼ ً ﺍﺳﺎﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻢ
 • ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺪﺍﻛﺮﺩﻥ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ

ﺳﻤﻲ ﻛﻮﻟﻮﻥ ( ؛ )

ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺟﺰﺍء ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺜﻞ:

 • ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﺎ ﻣﻘﺎله
 •  ﺩﺭ ﺭﻓﺮﻧﺲ دهی ﻓﺎﺭﺳﻲ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.(ﺩﺭ ﺭﻓﺮﻧﺲ دهی ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻫﻴﭻ ﻋﻼﻣﺘﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻡ ﺩﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﻣﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.)

در اینجا به اختصار به معرفی بعضی روشها میپردازیم.

روش Chicago :

تدوین این روش در دانشگاه شیکاگو امریکا صورت گرفته است که در علوم انسانی و اکثرا برای رشته های ادبیات و تاریخ و هنر کاربرد دارد.در این روش رفرنس نویسی را میتوان هم به صورت درون متنی و هم به صورت برون متنی انجام داد.

روش vancover :

گروهی از سر دبیران مجلات علوم پزشکی در ونکور گرد هم امدند و مقرراتی را برای فرمت مقالاتی که به مجلات ارسال میشد تدوین و تنظیم کردند .در سیستم رفرنس دهی به روش ونکور لیست منابع به ترتیب استفاده در متن می اید.از این روش بیشتر برای مقالات پزشکی استفاده میشود.در مدل رفرنس دهی ونکور رفرنس در متن به شکل شماره به صورت بالا نویس اورده میشود.

روش AMA  :

دررفرنس دهی از این روش نیز برای تحقیقات و مقالات پزشکی استفاده میشود. در بخش منابع یا ارجاعات یک لیست شماره گذاری شده از رفرنس ها  (به هر منبع یک شماره اختصاص داده شده است) قرار داده شده و بااوردن این شماره ها به منبع مورد استفاده اشاره میکنیم.

ودر اخر روش APA  را به طور مفصلتر نسبت سایر روش ها بررسی میکنیم :

روش APA :  

مرسوم ترین روش رفرنس دهی در جهان روش APA  می باشد و در نوشتن ، تایپ و انتشار سریع ترین روش است.

همچنین از سوی بسیاری از مجلات و انجمن های علمی مورد تایید می باشد.

دالایلی که باعث برتری روش APA بر سایر روش های رفرنس دهی است، عبارتند از؛

 1. مورد قبول بسیاری از مجله ها و انجمن های علمی معتبر بین المللی است
 2. به طور مداوم مورد بازنگری قرار می گیرد
 3. سازگار با بسیاری از نرم افزارهای مدیریت منابع علمی مانند  End note
 4. توسط بسیاری از پایگاه های اطلاعات علمی مورد قبول واقع شده و در موقع جستجوی اطالاعات می توان اطلاعات را بر اساس آن دریافت کرد.

رفرنس دهی در خارج از متن ( قسمت منابع )

1-رفرنس دهی کتاب تألیف 

 •  اگر یک نفر مولف داشته باشد علی محمدزاده، خلیل .( 1388).قطره ای از باران. تهران : انتشارا ت فردوس .

2.کتاب با یک نویسنده:

 •  کریمی، یوسف. (1375). روان شناسی اجتمالی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها. تهران: نشر ارسباران.

3.کتاب با دو نویسنده:

 •  مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب.(1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمداعرابی (1377)تهران: انتشارا ت دفتر پژوهش های فرهنگی.

4.کتاب با سه نویسنده:

 •  سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه . (1376).روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارا ت آگه.

نکته: منبع با بیش از شش نویسنده

 •  منابعی که بیش از شش نویسنده دارند بعد از ششمین نویسنده(و همکاران) اضافه می شود.
 •  بعضی صاحب نظران معتقدند نوشتن نام شش نویسنده متن را طوالنی می کند لذا ذکر نام سه نویسنده ی اول کافی است و بعد از آن باید ( و همکاران ) نوشته شود.
 • در متون فارسی کمتر منبعی می توان پیدا کرد که بیش از سه نویسنده داشته باشد، ولی در متون انگلیسی منابعبابیش از سه نویسنده (به ویژه در مقاله های علمی) به طور مکرر مشاهده می شود.

قواعد رفرنس دهی درون متن:

براي رفرنس دهی درون متنی به يک مقاله به ترتیب، نام خانوادگی نويسنده، ويرگول، سال انتشار، ويرگول، حرف ص، نقطه و شماره صفحه در داخل پرانتز ذکر میشود.

مانند: (مرادي، 1389 ،ص. 83).

رفرنس دهی به کتاب:

براي رفرنس دهی به کتاب، در بخش فهرست منابع به صورت زير عمل شود:

کتاب انگلیسی (يک نويسنده):

 

,Gorman, J. M. (1996 ). The new psychiatry: The essential guide to state-of-the-art therapy

.medication and emotional health. New York: St. Martin’s Press

کتاب فارسی:

کامکاري، کامبیز.(1388 ). توصیف آماري. تهران: انتشارات بال.

کتاب انگلیسی (بیش از دو نويسنده) :

.Murphy, M. A., Lai, D., & Sookraj, D. (1997 ). Evaluation of the neighborhood (congregate) meal program: Final report. Kelowna, BC: Kelowna Home Support Society

کتاب فارسی (بیش از دو نویسنده ):

کوکبی، احمد، رضايی، سعید و محمدي، مهدي (1388 ). درآمدي بر مفاهیم اساسی مطالعه. تهران: چاپار

موسسه آرمان : با این اوصاف پی به اهمیت رفرنس دهی میبریم که نماینگر اصالت یک تحقیق میباشد و موسسه  آرمان با وجود کارشناسان متخصص جزو کارامد ترین موسسات در امر ارسال و ثبت مقاله در معتبرترین مجلات وترجمه تخصصی مقالات و رفرنس دهی به روز وهمچنین فرمت بندی مقاله طبق قوانین انواع مجلات معتبر در کوتاهترین زمان ممکن میباشد که در تمامی زمینه ها درصورت نیاز شما با کمترین هزینه اماده همکاری به بهترین شکل ممکن و مورد تایید شما می باشد.

 

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
(امتیاز 0 توسط 0 نفر)
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
شکل هندسی برای طراحی سایت
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان