رفرنس نویسی کتاب به روش هاروارد

انتشار 4 اردیبهشت 1397
مطالعه 1 دقیقه

اخلاق علمی حکم می کند تا با استفاده از رفرنس دهی استفاده از کلام و نوشتار دیگران با اشاره به منبع آنها باشد تا خوانندگان بتوانند به سرعت و سهولت اصل منبع را بازشناسند و اگر احتیاج بود به آن مراجعه و مطالعه کنند.

رفرنس نویسی کتاب به روش هاروارد

رفرنس نویسی به شیوه هاروارد

یکی از مهمترین عوامل در تعیین ارجاع درست به منابع علمی استفاده از شیوه ها استاندارد رفرنس دهی داخل متن و تنظیم رفرنسهای انتهای مقاله است. مجلات مختلف از شیوه های متفاوتی همچون رفرنس نویسی ونکوور، IEEE و ... در داخل متن استفاده می کنند که پژوهشگران بهتر است قبل از تنظیم نهایی مقاله و ارسال به مجله ابتدا به بخشی در مجله به نام راھنمای نویسندگان مراجعه کرده و شیوه های قابل قبول رفرنس دهی مجله را مطالعه و مقاله خود را برهمان اساس تنظیم نمایند. مطلبی که در پیش روی دارید گزیده ای از شایعترین نکاتی است که برای رفرنس دهی هاروارد که یکی از شایعترین شیوه های بکار رفته درمجلات است کاربرد دارد.
روش رفرنس نویسی هاروارد یکی از روشهای موسوم  به "نویسنده-تاریخ" یا "Author-Date" است. بنابراین همانطور که از نامش بر می آید روش رفرنس نویسی داخل متن  (In-text Citation)  دراین سیستم به این گونه است که ابتدا نام نویسنده و سپس تاریخ انتشار را داخل پرانتز می آوریم. 

رفرنس دهی به کتاب

رفرنس دھی داخل متن کتاب  تقریبا مشابه ژورنال است. بعنوان مثال درحالتی که یک مولف برای مقاله داشته باشیم به یکی از دوروش زیر می توان داخل متن رفرنس نویسی کرد:

A recent study (Elder 1995) found that...
یا
Elder (1995, p. 14) claims that...

این رفرنس درانتھای مقاله به شکل زیر لیست می شود:

Elder, B 1995, The magic of Australia , Beaut Books, Sydney.

 ھمانطور که در مثال فوق دیده می شود، دراینجا نام کتاب را بصورت Italic  نگارش می کنیم و بعد از آن نام ناشرو  شھرمحل انتشار خواھد آمد. درصورتی که دو مولف برای یک مقاله وجود داشته باشد به یکی از دوروش زیر میتوان اقدام کرد:

A recent study (Yeric & Todd 1989) predicted that...
OR
Yeric and Todd (1989, p. 17) point out that

درمثال فوق، این رفرنس درانتھای مقاله به شکل زیر لیست می شود:

Yeric, J & Todd, J 1989, Public opinion: the visible politics, Peacock Publishers, Chicago.

مثال زیر ھم دو روش رفرنس دھی داخل متن به کتابی که سه نفر مولف دارد را نشان می دھد:

A recent study (Yeric, Todd & Muller 1999) highlighted the fact that....
یا
Yeric, Todd and Muller (1999, p. 28) state that...

 این رفرنس در انتھای مقاله به شکل زیر لیست می شود:

Downloaded from: www.DrMehrdad.com Page 6
Yeric, J, Todd, J & Muller, P 1999, Political perspectives , Peacock Publishers, Chicago.
 

مثال زیر ھم رفرنس دھی داخل متن به کتابی که چھار مولف یا بیشتر داشته باشد را نشان می دھد:

A comprehensive study (Jones et al. 1999) highlighted the fact that...

این رفرنس درانتھای مقاله به شکل زیر لیست می شود:

Jones, P, Smith, A, Hudson, T, Etherton, J, Connelly, W & Gardener, J 1999, Business management for
the new era , Wyland Publishing, Adelaide.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
شکل هندسی برای طراحی سایت
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان