conclusion مقاله را چگونه بنویسیم؟

انتشار 4 اردیبهشت 1397
مطالعه 3 دقیقه

در قسمت نتیجه گیری conclusion مقاله به طور کلی از روند آغازین پژوهش تا حصول یافته ها بحث می شود. بنابراین در ابتدا مقدمه ای کوتاه از این که موضوع اصلی تحقیق چه بوده و چه مسیری برای رسیدن به یافته های تحقیق طی شده است، می آید.

conclusion مقاله را چگونه بنویسیم؟

در بخش نتیجه گیری مقاله چه بنویسیم ؟

نتیجه گیری در مقاله یکی از اصلی ترین قسمت های مقاله محسوب می گردد. معمولا این بخش اخرین بخشی است که توسط خواننده ،خوانده می شود پس باید در نوشتن آن دقت کرد و به گونه ای نوشت که در عین سادگی و اختصار ،تاثیر گذاری بیشتری داشته باشد. معمولا خوانندگان تکرار مطالب و جملاتی را که در چکیده و مقدمه نوشته شده را به عنوان یک نتیجه ی خوب قبول ندارند بلکه دنبال یک پیام موثر و گویا از کل کار انجام شده را می طلبند.
در اين بخش، توصيف كلامي مختصر و مفيدي از آنچه به دست آمده است، ارائه ميشود. اين توصيف كلامي با اطلاعات آماري مورد استفاده، كامل ميشود . ساختار بخش نتايج، معمولاً مبتني بر ترتيب منطقي پرسشها يا فرضيه ها و نيز وابسته به تأييد شدن يا تأييد نشدن فرضيه هاست. ترتيب بيان نتايج نيز يا برحسب ترتيب تنطيم سؤالها يا فرضيه هاي آنهاست، يا برحسب اهميت آنها. روش متداول بيان نتايج، آن است كه ابتدا مهمترين و جالبترين يافته ها و سپس به ترتيب، يافته هاي كم اهميت تر ارائه ميشود.
نتايج به دست آمده از تحقيق بـه صـورت زمـان گذشته و فعل مجهول يا معلوم نوشته مـيشـود. نتـايج بايـستي بـه صورت واضح و بدون تفسير نوشته شـوند. نتـايج را مـيتـوان بـه صورت متن، جداول، نمودار يا شكل يا تركيبي از آنها ارائه كرد. از تكرار نمايش نتايج با بيش از يك روش مذكور بايـستي خـودداري گردد. بهتر است يافته هاي تحقيق به صورتهاي مختلف تهيه شوند و سپس در مورد بهترين شكل ارائه آنان تصميم گيري گـردد.
 جداول، شكلها و عناوين و زيرنويسها بايستي واضـح (يعني اصل و توضيحات به گونه اي باشند كه خواننده مجبور نباشـد براي فهم و درك آنها به متن مراجعـه نمايـد) باشد. جـداول و شـكلهـا بايستي به تعداد حداقل لازم براي نشان دادن نتايج باشند . نتايج را ميتوان به صورت تقدم و تاخر زماني يعني بر اسـاس زماني كه بدست آمده اند ، يا بر اساس اهميت آنها نوشت. درصورت نوشتن نتايج براساس اهميت، نتايج مهمتر ابتـدا و نتـايج بـا اهميـت كمتر بعداً نوشته ميشوند . در نوشتن نتايج بايستي متغيرها مورد مقايـسه و جهت تغييرات آنها ذكر شوند. 
نويسنده مقاله بايـد از ذكـر جملاتـي كـه حـاكي از تمجيـد يافته هايشان باشد نظير يافته هاي جالب، منحصر به فرد، بي نظيـر و جذاب خودداري نمايد . نوشتن نتايجي كه ارتبـاط مـستقيم با سئوال يا فرضيه تحقيق ندارند سبب گيج شـدن خواننـدگان و از دست دادن پيام اصلي مقاله ميشود.

نکات مهم در نوشتن یک نتیجه گیری اصولی و درست 

    کوتاه بودن نتیجه گیری
پایان خوب و ایده آل برای یک مقاله بایستی کوتاه بوده و شامل جزییات و اطلاعات جدید نباشد.
•    واقعی بودن نتیجه گیری
نتیجه گیری یک فرصتی است تا شما بتوانید با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید.این امر به ویژه زمانی اهمیت و کاربرد دارد که شما پایان نوشته ی خود را با یک پست فنی جامع و پیچیده تمام کرده باشید و برای استراحت دادن به خواننده می توانید به چند نظر شخصی اشاره نمایید؟ چون اطلاعات و نظرهای شخصی تاثیرگذاری بیشتری روی خواننده دارند.مثلا می توانید یک سوال یا حکایت خصوصی بیان کنید و یا اینکه بگویید انگیزه ی شما برای تحقیق روی موضوع چه بوده است؟
•    قرار ندادن هرگونه تصویر در آن
عکس های زیادی در داخل متن اصلی مقاله استفاده می گردد اما نیازی نیست که در نتیجه گیری هم از این عکسها استفاده کنیم چون باعث طولانی شدن غیر ضروری طول نتیجه گیری می گردد و خواننده ازمطالعه آن خسته می شود.
•    خلاصه کردن مقاله
خلاصه کردن یک پل هوایی سریع در نوشتن مقالات است.شما می توانید ایده ها ی بزرگ مقاله یخود را در یک یا چند جمله خلاصه کنید.
•    ارائه مراحل و گام های بعدی
در اکثر مقالات درقسمت نتیجه گیری از روش پیشنهاد گام های بعدی مقاله خود استفاده می گردد. این روش مخاطبان خاص را به آنچه که به آن علاقه مند هستند هدایت می کند.اگر چه بیشتر خوانندگان با خواندن مطالب کاملا متوجه می شوند که چه کاری باید انجام دهند اما انها نیاز به تشویق و راهنمایی شما دارند و شما می توانید در بخش نتیجه گیری به انها بگویید که چه باید بکنند.
•    پرسیدن یک سوال
در پایان اکثر مقالات، سوالاتی از خوانندگان پرسیده می شود. سوالاتی که که از خواننده درخواست پاسخ دارد و باعث ایجاد چالش در ذهن آنها می شود.از آنجایی که انگیزه وهدف اصلی از یک مقاله تغییر در رفتار مخاطبان است پس سعی کنید سوالی را در نظر بگیرید تا بیشترین تاثیر را روی خواننده داشته باشد.
و در آخر اینکه نداشتن تعصب و سوگیري غیرمنصفانه در نتیجه گیري، ارتباط دادن نتایج با مباحث مطرح شده در پیشینه، ارائه راهبردها و پیشنهادهایي براي تحقیقات آینده، مشخص كردن نقش نتایج در پیشبرد علوم بنیادي و كاربردي و امثال آن، از جمله مواردي است كه محقق باید به آنهاتوجه داشته باشد.

راههای ارتباطی با موسسه آرمان :
شماره تماس : 09900254935
ایمیل: journal.arman@gmail.com

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
شکل هندسی برای طراحی سایت
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان