چکیده مبسوط Extended Abstract چیست؟

انتشار 30 بهمن 1400
مطالعه 7 دقیقه

چکیده مبسوط در واقع بسط یافته چکیده استانداردی دارد که هر مقاله‌ای داراست.

چکیده مبسوط Extended Abstract  چیست؟

چکیده مبسوط چیست؟ 

چکیده مبسوط ساختار مشابه با چکیده استاندارد درج شده در داخل مقالات علمی  دارد و درواقع بسط یافته همان چکیده استاندارد هست. در چکیده مبسوط بیشتر به روش‌شناسی پژوهش و بخش بحث و تفسیر نتایج پرداخته می‌شود.

چکیده مبسوط انگلیسی Extended Abstract معمولا 700 الی 1000 کلمه می‌باشد. 

فرق چکیده و چکیده مبسوط چیست؟

اولین تفاوت بین چکیده مبسوط و چکیده در این است که تعداد کلمات Extended Abstract بیشتر از چکیده استاندارد است.  معمولا محدودیت کلماتی که مجلات برای چکیده استاندارد در نظر میگرند بین 150 تا 400 کلمه می باشد؛ در حالیکه چکیده مبسوط باید بین 700 تا 1000 کلمه باشد.

دومین تفاوت چکیده گسترده با چکیده استاندارد در این است که در چکیده گسترده نیاز به ذکر منابع وجود دارد ولی در چکیده استاندارد هرگز به منابع اشاره‌ای نمی‌شود.

یک مثال شفاف

در ذیل به دو نمونه چکیده استاندارد و چکیده مبسوط اشاره می‌نماییم.

چکیده استاندارد

پنج عامل شخصيتي و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه 5 عامل شخصيتي و اعتياد به اینترنت بود. پژوهش حاضر يک پژوهش همبستگی است. تعداد 200 نفر از دانشجویان دانشگاه پيام نور همدان به روش‌نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات عبارت بود از پرسشنامه 20 سوالي اعتياد به اينترنت يانگ و سياهه 5 عاملي بزرگ شخصيت (BFI). نتايج نشان داد که اعتياد به اينترنت با روان‌رنجورخويي همبستگي مثبت معنادار و با گشودگي، توافق و وظيفه‌شناسي همبستگي منفي معنادار دارد. در تحليل رگرسيون چندمتغيري گام‌به‌گام مشخص گرديد که تنها عامل توافق مي‌تواند اعتياد به اينترنت را پيش‌بيني نمايد. اين عامل به تنهايي 20% از واريانس اعتياد به اينترنت را تبيين مي‌كند.

واژه‌هاي کلیدي: اینترنت؛ اعتیاد به اینترنت؛ رگه‌هاي شخصیتی

 

چکیده مبسوط

  • مقدمه

با توجه به اينکه يکي از عوامل موثر در اعتياد و سوء مصرف مواد ويژگي‌هاي شخصيتي افراد است (بال، 2005)، به نظر مي‌رسد از جمله عواملی که می‌تواند در سبب‌شناسی اعتیاد به اینترنت نيز مورد توجه قرار گیرد، ویژگی‌های شخصیتی افراد است.

از آخرين نظريه‌هاي مطرح شده در روان‌شناسي شخصيت مي‌توان به مدل پنج عاملی شخصیت (مک‌گری و کاستا، 1987؛ مک‌گری و کاستا، 2008) اشاره نمود که رگه‌هاي شخصيتي را تحت عنوان پنج عامل روان‌رنجورخویی، برون‌گرایی، گشودگی به تجربه، توافق و وظیفه‌شناسی مطرح مي‌کند. روان‌رنجورخویی، بی‌ثباتی هیجانی و تمایل فرد برای تجربه استرس و حساسیت نسبت به خطر را منعکس می‌کند. برون‌گرایی تمایل فرد در برقراری ارتباط با دیگران و تجربه هیجانات مثبت را نشان می‌دهد. گشودگی به تجربه با اشتیاق فردی توجه فرد به رویکردهای متفاوت، کنجکاوی و لذت بردن از مسائل مهیج مشخص می‌شود. توافق با تمایل به متکی‌بودن، همدردی و همکاری همراه است. وظیفه‌شناسی، سخت‌کوشی، سازمان‌یافتگی، دقت زیاد و خودکنترلی را به دنبال دارد(ماسکنل و گودگنو، 2011).

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که اعتیاد به اینترنت با عزت‌نفس و روابط اجتماعی پایین (تساي و همکاران، 2009)، رفتارهای تکانشی و پرخاشگری(کیم و همکاران، 2008) و ویژگی‌های شخصیتی (زهانگ و همکاران، 2011؛ اخوي و همکاران، 2013) ارتباط معناداری دارد.

بر اساس جستجو در ادبيات پژوهش داخلي، کمتر به نقش ویژگی‌های مختلف شخصیتی نوجوانان و جوانان در استفاده از اینترنت توجه شده است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر  بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان و جوانان در استفاده از اینترنت می باشد.

  • روش

شرکت‌کنندگان و طرح پژوهش

در این پژوهش همبستگی، جامعه آماری پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پيام نور همدان بود. تعداد 200 نفر از دانشجویان  دختر (100نفر) و پسر (100 نفر)  به روش‌نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. دامنه‌ی سنی شرکت‌کنندگان بین 19 تا 40 سال با ميانگين 24 سال بود.

  • ابزار

1- پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت: فرم خلاصه شده پرسشنامه پنج عامل، يک مقياس مداد وکاغذي است که شامل 44 آيتم مي باشد و به وسيله جان (1991؛ به نقل از جان و استيواستاوا، 1999) طراحي شده و درآن پاسخ هرسوال در طيف پنج درجه اي کاملا مخالف، تا حدودي مخالف، نه موافق و نه مخالف، تاحدودي موافق، کاملا موافق، مشخص مي شود.   

2- آزمون اعتياد به اينترنت يانگ: توسط يانگ (1998) ساخته شده و 20 آيتم دارد.  اين پرسشنامه جنبه‌هاي مختلف اعتياد به اينترنت را سنجيده و به تعيين اينکه آيا استفاده بيش از حد از اينترنت بر جنبه‌هاي مختلف زندگي فرد تأثير دارد يا نه مي‌پردازد. در مطالعه يانگ و همكاران، پايايي پرسشنامه 90/0  ذكر شده و پايايي به روش بازآزمايي نيز معني دار گزارش شده است. در مطالعه علوی و همکاران (1390)، پايايي آزمون به روش آلفای کرونباخ  88/0 به دست آمد.

  • نتایج

جدول 1. ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي مورد مطالعه

متغيرها

شاخص‌ها

ميانگين

انحراف استاندارد

اعتياد به اينترنت

3/48

4/11

روان‌رنجورخويي

5/23

5/3

برون‌گرايي

8/23

7/3

گشودگي

2/36

4/5

توافق

4/32

2/5

وظيفه‌شناسي

3/31

9/4

جدول 2. همبستگي اعتياد به اينترنت و پنج عامل شخصيت

 

اعتياد به اينترنت

روان‌رنجورخويي

*18/0

برون‌گرايي

07/0-

گشودگي

**26/0-

توافق

**45/0-

وظيفه‌شناسي

**25/0-

** معني دار در سطح 01/0       * معني دار در سطح 05/0

يافته‌هاي جدول 2 نشان مي‌دهد كه اعتياد به اينترنت با روان‌رنجورخويي همبستگي مثبت معنادار و با گشودگي، توافق و وظيفه‌شناسي همبستگي منفي معنادار دارد. در تحليل رگرسيون چندمتغيري گام‌به‌گام مشخص گرديد که تنها عامل توافق مي‌تواند اعتياد به اينترنت را پيش‌بيني نمايد. اين عامل به تنهايي 20% از واريانس اعتياد به اينترنت را تبيين مي‌كند، آزمون آماريF براي معني‌داري ضريب همبستگي برابر با 49 است كه در سطح 001/0 معني‌دار است.

  • بحث و نتيجه‌گيري

نتايج پژوهش حاضر نشان داد که میزان استفاده نابجا از اینترنت با ویژگی‌های شخصیتی روان رنجوری ارتباط مثبت و معنادار و با گشودگي، توافق و وظیفه شناسی ارتباط منفی و معناداری دارد. مشکلات دوره نوجوانی و جوانی بصورت کمرویی در برابر پرخاشگری، غیر قابل کنترل در برابر کنترل پذیری بالا و مشکلات بیرونی در برابر مشکلات درونی از قبیل کناره‌گیری اجتماعی، اضطراب، افسردگی و شکایات جسمانی قابل تعریف می‌باشد(هولتز و اپل، 2011). چنین ویژگی‌هایی موجب می‌شود افراد به خاطر عدم توانایی در برخورد با چالش‌ها، به اینترنت پناه ببرند. در واقع بر اساس يافته‌هاي پژوهش، ویژگی‌های افراد روان‌رنجور می‌تواند آنها را به استفاده بیش‌ از حد از اینترنت سوق دهد.

افرادی که در ویژگی شخصیتی توافق نمره بالایی می‌گیرند دارای ویژگی‌هایی از قبیل نوع‌دوستی، کمک به دیگران، تواضع، سادگی و اعتماد، پیش‌روی به سمت جنبه‌های مثبت اجتماعی و سلامت روانی بیشتری هستند. همین ویژگی‌های شخصیتی افراد سبب می‌شود کمتر به سوی ارتباطات اینترنتی جلب شوند (اخوي و همکاران، 2013).

افرادی که در ویژگی شخصیتی وظیفه‌شناسی نمرات بالایی می‌گیرند دارای ویژگی‌هایی از قبیل کنترل تکانه و تمایلات، بکارگیری طرح و برنامه در رفتار برای رسیدن به اهداف، نمرات بالا در زمینه‌های حرفه‌ای و دانشگاهی، دقیق و وسواسی، محتاط و انعطاف‌پذیر و وقت شناس هستند و معمولا نمرات پایینی در اعتیاد به اینترنت می‌گیرند(شایق و همکاران، 1388). بنابراین ویژگی‌های چنین افرادی، عدم تمایل آنها را در جذب شدن افراطی به اینترنت به بخوبی نشان می‌دهد.

  • منابع

شايق، سميه؛ آزاد، حسين؛ بهرامي، هادي (1388). بررسي اعتياد به اينترنت و رابطه‌ي آن با ويژگي‌هاي شخصيتي در نوجوانان تهران. مجله ي علمي پژوهشي اصول بهداشت رواني، 2، 158-149.

Akhavi Samarein, Z., Smaeeli Far, N., Yekleh, M., Tahmasebi, S., Yaryari, F., Ramezani, V., Sandi, L. (2013). Relationship between Personality Traits and Internet Addiction of Students at Kharazmi University. International Journal of Psychology and Behavioral Research, 2 (1), 10-17.

Ball,   S. A. (2005). Personality    traits,    problems,    and    disorders: clinical     applications   to    substance    use    disorders.    Journal    of    Research    in   personality,    39, 84-102.

Holtz, P. and Appel. M. (2011). Internet use and video gaming predict problem behavior in early adolescence. Journal of Adolescence, 34:49–58.

Kim. E. J., Namkoong, K., Ku, T. and Kim, S. J. (2008). The relationship between online game addiction and aggression, self-control and narcissistic personality traits. European Psychiatry, 23, 212-218.

McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52: 81–90.

McCrae, R. R., & Costa, P. T. (2008). The Five-Factor Theory of Personality. In Oliver P. John, Richard W. Robins, Lawrence A. Pervin (Eds.), Handbook of personality: theory and research (pp. 159-180). New York: Guilford.

Muscanell, N. L. and Guadagno, R. E. (2011). Make new friends or keep the old: Gender and personality differences in social networking use. Computers in Human Behavior, 28: 107-112 .

Tsai, F. H., Cheng, S. H., Yeh, T. L., Shih, C. C., Chen, K. C., Yang, Y. C. and Yang, Y. C. (2009). The risk factors of Internet addiction—A survey of university freshmen. Psychiatry Research 167, 294–299.

Zhong, B., Hardin, M., and Sun, T. (2011). Less effortful thinking leads to more social networking? The associations between the use of social network sites and personality traits. Computers in Human Behavior, 27:1265–1271.

 

ثبت سفارش 

چنانچه فرصت کافی برای تهیه چکیده مبسوط ندارید و یا نمی‌دانید چکیده‌ای که می‌نویسید مورد تایید مجله واقع می‌شود یا خیر؛ تیم تخصصی ما برای تهیه چکیده مبوسط مقاله‌تان کمکتان می‌کنند. فقط کافی هست با کارشناس موسسه تماس بگیرید تا به خوبی شما را برای انجام کار راهنمایی کنند.

 

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
(امتیاز 0 توسط 0 نفر)
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
شکل هندسی برای طراحی سایت
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان