بخش دیسکاشن (discassion) مقاله چیست ؟

انتشار 4 اردیبهشت 1397
مطالعه 3 دقیقه

در بخش دیسکاشن مقاله ، تمام اجزاي گزارش تحقيق به هم ربط داده ميشوند و محقق با تركيب و پيوند بخشهاي مختلف، خواننده را به سوي يك نتيجه گيري كلي هدايت ميكند.

بخش دیسکاشن (discassion) مقاله چیست ؟

دیسکاشن(discassion) مقاله چیست ؟

یک مقاله ی علمی از چندین بخش تشکیل شده است که با مقدمه و چکیده آغاز شده با مواد و روش ها ادامه یافته تا به قسمت یافته ها و در نهایت بحث یا دیسکاشن برسد . بحث یا دیسکاشن بخشي است كه بايد به اطلاعاتي ارجاع شود كه در مقدمه، به ويژه در فرضيات و در مرور پيشينه آورده شده اند. تفسير نتايج با توجه به يافته هاي مطالعات پيشين در موضوع انجام مي شود.

در اين بخش، تمام اجزاي گزارش تحقيق به هم ربط داده ميشوند و محقق با تركيب و پيوند بخشهاي مختلف، خواننده را به سوي يك نتيجه گيري كلي هدايت ميكند. بنابراين لازم است شباهتها و تفاوتهاي نتايج اين پژوهش با پژوهشهاي قبلي روشن گردد و نيز معلوم شود كه يافته هاي پژوهش، به روشن شدن مسئله مورد بررسي و زمينه دانش آن چه كمكي كرده استدر نتیجه در این بخش باید به این سوالات پاسخ دهيــد که :

  • نتــايج بــه دســت آمــده چــه معنــايي دارد ؟
  • نتــايج بــه دســت آمــده چــه كاربردهــايي دارد ؟

نگارش بحــث دشــوارترين قــسمت مقالــه اســت و نيــاز بــه تفكــر دقيــق دارد . حجــم ايــن بخــش نبايــد بــيش از يــك ســوم كــل نوشــتار (مقدمــه ، روشــها ، نتایج و بحث) باشد . ميتوان با رعايت نكته هاي زير یک بحث خوب و کامل برای مقاله نوشت :

  • خلاصه يافته هاي مهم در يك پاراگراف در ابتداي بحث آورده شود.
  • نتايج با كارهاي قبلي مقايسه شود.
  • كاربرد علمي و باليني يافته ها به بحث گذاشته شود .
  • بحث مشكلات پيش آمده با روشهاي به كار رفته .
  • گذري به آنچه يافت نشده است .
  • پيشنهاد كار بيشتر.
  • ارائه يك نتيجه گيري مختصر.

بحث مقاله را ميتوان به زمان حال يا گذشته نوشت ولی لازم است زمان مورد استفاده در تمامي متن آن يكنواخت باشـد.
در بحث، يافتـه هـاي اصـلي و اهميـت و معنـي تلـويحي بررسي ميشود. بحث شامل مباني نظـري و عملـي، يافتـه هـا و .روش شناسی میباشد . در اين بخش، يافته ها با يافتـه هاي مطالعات قبلي مقايسه ميشوند و مشابهت ها، تفـاوتهـا و علـل آنها مورد بحث قرار ميگيرند.
همچنـين در ايـن قـسمت نقـاط قوت و ضعف مطالعه و معنا و مفهوم يافته ها بررسي ميشوند
. در بحث نبايستي اغراق نمود. در حقيقت بايستي بيطرف و حتي نسبت به يافته هاي خود منتقد بود.
بحـث بايـستي در مورد اينكه يافته هـاي مطالعـه چگونـه مـيتواننـد در آينـده نگرش و عملكـرد را نـسبت بـه موضـوع تحقيـق تغييـر دهنـد صحبت نمايد. بحث و نتجيه گيري بايستي بر يافتـه هـاي تحقيـق استوار باشد. همچنين در اين بخش بايستي عوامل احتمـالي كـه اعتبار مطالعه را زير سؤال ميبرند، نظير انتخـاب موردهـا، روش تفكيــك گــروههــا، طــرح مطالعــه، درمــان يــا مداخلــه، ابــزار انــدازه گيــري، شــيوه جمــع آوري داده هــا، متغيرهــاي مــورد اندازه گيري و روشهاي آماري مورد بحث قرار گيرند. همچنـين ميتوان در موارد ضروري تحقيقات بيشتري را براي پاسـخ دادن به سؤال يا فرضيه تحقيق پيشنهاد نمود.

دو روش براي نوشتن بحـث وجـود دارد:

 روش اول: درپاراگراف اول نتايج بـه صـورت خلاصـه ذكـر مـيشـود. چنانچه ميزان نتايج زياد باشد، ميتوان به ذكر نتايج مهمتر اكتفا كرد. پاراگرافهاي بعدي به تفسير و تعبير نتايج اختصاص مييابد. بدين صورت كه در جمله اول هر پاراگراف، يكي از يافته ها توضيح داده شده و در جملات بعدي با يافته هاي مطالعات قبلي مقايسه ميشود و مشابهت ها و تفاوتهاي آنها ذكر مـيگـردد.
در صـورت وجـود تفاوت با يافته هاي مطالعات قبلي، علتهاي احتمالي آن مورد بحث قرار ميگيرد. همچنين در پاراگراف مربـوط بـه هـر يافتـه ارزش و اهميت آن يافته و اينكه تاثيرش بر دانش قبلـي در مـورد موضـوع چيست و چگونه نگـرش وتفكـر نـسبت بـه آن موضـوع را تغييـرمـيدهـد بحـث مـيشـود
. بـدين ترتيـب ايـن تسلـسل در پاراگرافهاي بعدي براي هر يك از يافته ها تكرار ميشود.

روش دوم: در این روش بحث با ذكر تاريخچه و مرور پيشينه تحقيـق در يك يا دو پاراگراف به صورت خلاصه آغاز ميگـردد؛ بـدون آنكه مطالب قسمت مقدمه تكرار گردد. در پاراگرافهاي بعـدي هر يافته با يافته هاي قبلي مقايسه و شباهتها و تفاوتهاي آنهـا مورد بحث قرار ميگيرد و ارزش و اهميت آن ذكر ميشود . معمولاً بحث با ذكر نتيجه گيري مقاله پايان مييابـد. نتيجـه گيـري ميتواند پاراگراف پاياني بحث باشد يا بهصورت يك پاراگراف جـدا و با عنوان مجزا نوشته شود. در نتيجه گيري، ايده اصلي مقاله به طور خلاصه تكرار شـده، ارزش و اهميـت و معنـاي يافتـه هـا بـازگو ميگردد.

در قسمت بحث و نتیجه گیری، شما باید خواننده را نسبت به مزیتها و فواید نتایج پژوهشتان متقاعد سازید. در اینجا آن سؤال تحقیقی که در قسمت مقدمه را بیان کردهاید را پاسخ میدهید و توضیح میدهید که چطور نتایج پژوهش شما پاسخی مناسب برای آن سؤال هستند. در واقع در اینجا بیان میکنید که چه مقدار از آن شکاف تحقیقاتی ذکرشده در قسمت مقدمه را پر کرده اید.

راههای ارتباطی با موسسه آرمان :

شماره تماس : 09900254935

ایمیل: journal.arman@gmail.com

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
(امتیاز 0 توسط 0 نفر)
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
شکل هندسی برای طراحی سایت
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان